Pensió de viduïtat

Qué és

És una pensió destinada a compensar la pèrdua de guanys resultants de la defunció de la persona assegurada directa.

Es distingeixen:

S'han de complir condicions

Sí.

S'ha de distingir entre:

Malaltia comuna o accident no laboral

Si el difunt té: 

  • menys de 30 anys = 36 mesos cotitzats dels últims 48 mesos
  • més de 30 anys = 60 mesos cotitzats dels últims 72 mesos

- Computen els períodes efectius de cotització aquells en què la persona ssegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant en el Servei d'Ocupació.

- No computen per a la cotització, les cotitzacions a la branca general de les persones de 65 anys o més que no perceben cap pensió i només cotitzen a la branca general.

Accident laboral o malaltia professional

No es requereixen períodes de cotització.

Qui té dret a la mort de la persona difunta a una pensió de viduïtat 

  • Cònjuge supervivent 
  • Parella de fet 
  • Vinculació anterior per matrimoni o parella de fet sempre que:  

l’exparella tingui 55 anys, 
si han estat vinculats per matrimoni o parella de fet, 
existeix separació, divorci o extinció de la parella de fet i 
si l'exparella no s’ha casat o té una nova parella de fet.

L'import de la pensió està limitat

Quan concorri el beneficiari d'una pensió temporal de viduïtat amb un o diversos beneficiaris de pensions d'orfenesa, o diversos beneficiaris de pensions d'orfenesa, la suma dels respectius imports de pensió no pot excedir el 100% de la pensió o del salari que percebia la persona assegurada difunta - o de la suma d'ambdós si aquesta perona percebia l'una i l'altre-, o de la base de cotització dels assegurats per compte propi si el causant es trobava inclòs en aquest col·lectiu. En cas que es doni aquest excés, l'import de les pensions es redueix proporcionalment.

La persona beneficiària d'una pensió de viduïtat vitalícia que concorri en qualsevol dels supòsits del paràgraf anterior no tindrà reducció de la pensió per aquesta circumstància.

Imprimir
Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social
Pensions de viduïtat