Full de prestacions (accident laboral)

Què és el full de prestacions

El full d'accident laboral és el document utilitzat pel prestador (metge, farmàcia, etc.) on consten els actes mèdics i/o les prestacions.

El prestador ha d'exigir a la persona assegurada la presentació del carnet d'accident de treball per verificar les dades.

Per exemple, un metge quan ha verificat que les lesions que s'especifiquen són coherents amb l'afecció que presenta la persona assegurada, anotarà al full de prestacions els actes mèdics realitzats.

Després, el metge utilitzarà el full per facturar a la CASS les prestacions realitzades a conseqüència de l'accident de treball. 

Quines dades s'anotaran al full de prestacions

El metge anota els actes mèdics derivats de l'accident laboral, en els exemplars destinats a l'assegurat i al propi metge. El metge ha d'omplir, obligatòriament, els següents camps:

  • Els noms i cognoms de la persona assegurada
  • El número d'identificació professional que el metge té assignat a la CASS
  • La data de la prestació
  • Descripció i codificació dels actes mèdics efectuats a la persona assegurada: número d'identificació, coeficient i lletra clau de l'acte mèdic dispensat.
  • Preu final percebut pel metge
  • Signatura del metge.

També s'han d'omplir aquestes dades quan s'aplica el règim de tercer pagador, és a dir,  quan la CASS abona les despeses directament al prestador de serveis de salut. 

I quines dades s'anotaran a les receptes i altres documents

En tots els documents destinats a la CASS, el metge hi anotarà el número de la declaració d'accident laboral.

És important que tingueu en compte que...

... les despeses derivades de prestacions efectuades o prescrites com a conseqüència d'un accident laboral s'abonen en el 100% de les tarifes de responsabilitat i sempre d'acord amb la nomenclatura dels actes vigents, d'acord amb l'article 135 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social que entra en vigor l'1 de novembre de 2009.

Imprimir