Accident amb tercer responsable

Per què és important comunicar a la CASS que en el vostre accident o lesió hi ha un tercer responsable

Si una persona assegurada per la CASS pateix un accident del qual és responsable una tercera persona, la CASS pot exigir a aquesta tercera persona el pagament de totes les despeses ocasionades.

Quin procediment es segueix, si la CASS detecta que l'accident de treball és a conseqüència d'una falta inexcusable de l'empresa

En cas que l'accident laboral hagi estat una falta inexcusable de l'empresari, la CASS podrà exigir-li la totalitat o part de les despeses que ha comportat aquest accident o aquesta malaltia professional, d'acord amb l'article 91 de la Llei 17/2008 modificat per la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de la seguretat social.

Amb aquesta finalitat, la CASS pot reclamar una cotització suplementària calculada d'acord amb el salari mig que pot ser percebuda durant el temps necessari fins al rescabalament total de l'import de les prestacions.

Què s'entén per falta inexculsable de l'empresa

S'entén per falta inexcusable aquella falta comesa per l'empresari per imprudència o negligència, sense tenir en compte les regles elementals de seguretat.

Accidents de circulació
Imprimir