Accident de circulació

He patit un accident de circulació amb una altra persona implicada que és responsable de les meves lesions, he d'informar la CASS

Sí. Quan una persona assegurada per la CASS pateix un accident de circulació del qual és responsable una tercera persona, la CASS pot exigir a aquesta tercera persona el pagament de totes les despeses ocasionades, inclòs el capital per defunció, que ha de ser pagat als hereus de la víctima d'un accident mortal.

La quantitat que la víctima d'un accident ha de percebre en forma de pensió vitalícia o temporal es capitalitza i la paga globalment el tercer responsable.

I si la responsabilitat és en part de la persona assegurada i en part de la tercera persona...

La CASS només recupera la proporció corresponent.

He d'emplenar algun document per informar a la CASS

Sí. Empleneu el Comunicat d'accident de circulació o lesions corporals.

Tingueu en compte que ...

La CASS pot demanar la informació necessària prop de les Administracions públiques amb la finalitat d'obtenir el rescabalament per part d'una tercera persona responsable.

Imprimir
Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social
Rescabalament per part d'una tercera persona responsable