Capital per defunció

Què és el capital per defunció

És un import que es lliura als parents o a qualsevol altra persona que han assumit les despeses relacionades amb l'òbit de la persona assegurada.

Quines condicions ha de complir la persona assegurada difunta

Per tenir dret al capital per defunció la persona assegurada ha de complir els requisits generals regulats als articles 117, 118 i 120.

Si és conseqüència d'un accident no laboral o malaltia comuna s'ha d'haver cotitzat a la branca general 25 dies abans de la data del fet causant excepte:

Si s'ha cotitzat entre 25 dies i menys de 12 mesos = 15 dies de cotització

Si s'ha cotitzat entre 12 mesos i menys de 36 = 10 dies de cotització

Si s'ha cotitzat entre 36 mesos o menys 60 mesos = 5 dies de cotització

60 mesos o més = cap

Si és conseqüència d'un accident laboral o malaltia professional no cal cap previ de cotització

A qui es lliura el capital per defunció

El capital per defunció es lliura a la persona que hagi assumit les despeses relacionades amb l'òbit de la persona assegurada.

Si hi ha diverses persones que hagin assumit les despeses de l'òbit, el capital per defunció s'abonarà a la persona, o persones, que justifiquin haver-se fet càrrec de les despeses del sepeli o d'incineració.

Qui no té dret a la prestació econòmica

Els empresaris i les persones jurídiques l'activitat de les quals estigui relacionada amb els serveis funeraris, o que tinguin una obligació legal o convencional de pagar-les, no es poden considerar persones beneficiàries als efectes de pagar el capital per defunció

Quin és l'import

L'import del capital per defunció és igual a les despeses de l'òbit, amb un import màxim equivalent a 3 vegades el salari mínim oficial vigent en el moment del fet causant.

Per demanar el capital presenteu la:

Sol·licitud de capital per defunció
Imprimir