Qui té dret per recursos econòmics insuficients
  • Persones beneficiàries d'una pensió de jubilació amb ingressos mensuals mitjans en còmput anyal, iguals o inferiors al salari mínim mensual.
  • Persones amb ingressos inferiors o iguals al salari mínim mensual o, si forma part d'un nucli familiar quan els ingressos del nucli familiar no superin: 

Si és un matrimoni o parella de fet, el salari mínim augmentat un 70%. 

Per a l'any 2016, el salari mínim mensual és de 975,87 euros/mensuals, aquest import s'augmenta un 70%. Així els ingressos han de ser iguals o inferiors a: 1.658,98 euros/mensuals.

Si és un matrimoni o parella de fet amb menors de 18 o 25 anys (entre 18 anys i fins als 25 anys s'exigeix cursar estudis en un establiment reconegut i no treballar de forma regular), l'import anterior augmentat en un 50% del salari mínim mensual per a cadascun d'aquests darrers.

El matrimoni o parella de fet han de percebre uns ingressos inferiors o iguals a 1.658,98 euros/mensuals, i per a cada fill es suma un 50% del salari mínim mensual, així,

Matrimoni
o parella de fet
  1  persona a càrrec
2.146,91 euros/mensuals
Matrimoni
o parella de fet
2 persones a càrrec
2.634,85 euros/mensuals
Matrimoni
o parella de fet
3 persones a càrrec
3.122,78 euros/mensuals

Quan el nucli familiar està composat pel pare o la mare, un avi o àvia, o un familiar consanguini, amb menors de 18 anys o 25 en les condicions exigides, el salari mínim mensual s'augmenta un 70% per a cada un d'ells.

La persona assegurada ha de percebre uns ingressos inferiors o iguals al salari mínim mensual: 975,87 euros/mensuals, i per a cada menor es suma un 70% del salari mínim mensual, així,

Persona assegurada
1  persona a càrrec
1.658,98 euros/mensuals
Persona assegurada
2 persones a càrrec
2.342,09 euros/mensuals
Persona assegurada
3 persones a càrrec
3.025,20 euros/mensuals

 

Imprimir