Qui té dret pel fet de formar part d'un col·lectiu

Tenen dret al reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat els col·lectius següents,

 • Persones assegurades directes que hagin sofert un accident laboral o una malaltia professional, reconeguts per la CASS per les despeses derivades de prestacions prescrites com a conseqüència d'aquest fet.

 Carnet d'accident de treball

 • Persones assegurades que compleixen la normativa vigent per percebre les prestacions de maternitat.

 Maternitat

 • Persones beneficiàries d'una pensió d'orfenesa.

 Pensió d'orfenesa

 • Persones que perceben la pensió de solidaritat regulada a la Llei de garantia dels drets de les persones discapacitades.
 • Persones beneficiàries de la pensió d'adults minusvàlids d'acord amb el Decret d'aprovació del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat de 17 de novembre de 2004.
 • Els pensionistes d'invalidesa següents
  • Persones beneficiàries de la pensió d'invalidesa categoria A grup 3
  • Persones beneficiàries de la pensió d'invalidesa categoria B 
  • Persones beneficiàries que presenten un grau de menyscabament 4 (La persona assegurada de té una disminució de la capacitat per exercir una activitat professional superior al 60%)
  • Per a les persones beneficiàries de pensions d'invalidesa atorgades abans de l'entrada en vigor de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social es tindrà en compte l'equivalència. 

 Prestacions d'invalidesa

 • Persones sota la protecció de Govern 
 • Menors que restin sota la protecció del Govern mitjançant una resolució judicial.
 • Persones incapacitades judicialment que resten sota la curatela o tutela del Govern o d'altres institucions tutelars participades o constituïdes per Govern.
 • Persones menors d'edat a qui s'hagi reconegut una discapacitat d'acord amb la Llei de garantia dels drets de les persones discapacitades.

 Tingueu en compte els Règims especials

 • Persones a partir dels 65 anys percebin una pensió de jubilació i que estaven percebent:
  • una pensió de solidaritat (discapacitat),
  • una pensió d'adult minusvàlid,
  • una pensió d'invalidesa a conseqüència d'una malaltia comuna o accident no laboral grup 3, categoria A i categoria B (o equivalent amb la legislació anterior), o
  • una pensió d'invalidesa a conseqüència d'un accident laboral o malaltia professional amb un grau de menyscabament 4 (o equivalent amb la legislació anterior).
 • Persones que perceben la pensió d'invalidesa mentre no canviï la situació d'invalidesa que va generar la pensió.
Imprimir