Condicions per percebre el reembossament fins al 100%

Companyia d'assegurances

Quan una persona assegurada té contractada una pòlissa d’assegurança per malaltia complementària que es faci càrrec de la despesa mèdica (25% i 10%) no reemborsada per la CASS, no es tramita la sol·licitud de reembossament.

 Declaració jurada

Metge o odontòleg convencionat

El metge o odontòleg tractant ha d’estar autoritzat a Andorra o a l’estranger i ha de tenir un conveni de col·laboració amb la CASS

Quan el metge o odontòleg no ha signat un conveni de col·laboració amb la CASS, es reembossa el 33% de les tarifes de responsabilitat.

Sol·licitud fins al 100% de les tarifes per motius de salut

Quan la resolució favorable és per motius de salut (patologia), s’abonen els percentatges següents:

Les despeses sanitàries corresponents als actes efectuats o prescrits per cadascun dels professionals de la salut: 90% de les tarifes de responsabilitat.

Exemple,
Si l’import de la consulta feta per un metge especialista és de 28,55 euros, la CASS reembossa el 90% quan s’atorga la sol·licitud per patologia, la CASS reembossa 25,7 euros. 

Les despeses d’hospitalització i d’internament, tant de sojorn com dels actes sanitaris efectuats durant l’hospitalització o internament: 100% de les tarifes de responsabilitat.

Si el metge no ha signat conveni de col·laboració amb la CASS, es reembossa el 33% de les tarifes de responsabilitat. 

Imports inferiors a la tarifa de responsabilitat

Quan l’import pagat de la prestació sigui inferior a la tarifa de responsabilitat, el reembossament pren com a base l’import pagat.

Exemple,
Si l'import de la consulta feta per un metge especialista fos inferior a 28,55 euros (tarifa de responsabilitat), per exemple, 27 euros, la CASS reembossa el 100% de 27 euros.

Excepcional

Si l’acte sanitari efectuat per un prestador de serveis de salut no convencionat s’ha produït en condicions d’urgència justificada i no hi ha cap prestador convencionat a l’àrea geogràfica en què s’ha produït d’urgència, el reembossament de la prestació es fa en les mateixes condicions que si es tractés d’un prestador establert a Andorra que tingui signat un conveni amb la CASS.

Durant el període de reembossament del 100% o del 90% de les tarifes de responsabilitat

El reembossament de prestacions està subjecte a què compliu els requisits establerts als articles 117, 118, 119, 120 i 133 de la Llei 17/2008, és a dir, les mateixes condicions que s’han de tenir per percebre les prestacions econòmiques d’acord amb la norma general de reembossament.

 Tot beneficiari d’una demanda de 100% acordada totalment (recursos econòmics insuficients o col·lectiu) ha de disposar del carnet tercer pagador. 

Imprimir