Sol·licitar fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

L'article 139, punts 6 i 7 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social recull qui pot rebre el reembossament del 100% i el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social  detalla qui i com s'ha de sol·licitar el reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació que motivi la demanda. En tots els casos, s'ha de presentar un document que us identifiqui, ja sigui, el passaport, un document d'identitat o l'autorització vigent de residència. D'altra banda, si la persona sol·licitant autoritza una persona a presentar la sol·licitud cal  una autorització i un document identificatiu de la persona autoritzada.

Quins documents heu de presentar si presenteu la sol·licitud per motius econòmics

La Sol·licitud, la Declaració personal d'ingressos: cada membre del nucli familiar ha de presentar la declaració on constin els ingressos personals que percep i tota la documentació que acrediti la seva situació personal, en concret, si escau heu de presentar,

- certificat de convivència del Comú,
- declaració jurada dels béns dels menors d'edat que formen part del nucli familiar.  

Quins documents heu de presentar si presenteu la sol·licitud per motius de salut

La Sol·licitudl'Informe mèdic per a la sol·licitud a la CASS de les prestacions de reembossament per a la cobertura 90% (actes ambulatoris) i 100% (actes hospitalaris):

– Documentació mèdica que considereu oportú presentar i que justifiqui la sol·licitud.

S'ha de presentar amb la sol·licitud el document oficial que acrediti la situació

  • Menors que restin sota la protecció del Govern mitjançant una resolució judicial.
  • Persones incapacitades judicialment que resten sota la curatela o tutela del Govern o d'altres institucions tutelars participades o constituïdes per Govern.
  • Els menors a qui s'ha reconegut una discapacitat que no perceben la pensió de solidaritat han de presentar el certificat de la CONAVA.

 Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat

En la resta de casos, quan la CASS té la informació que acrediti la sol·licitud no cal presentar documentació

- Persones beneficiàries d'una pensió d'orfenesa.

- Persones que perceben la pensió de solidaritat regulada a la Llei de garantia dels drets de les persones discapacitades.

- Persones beneficiàries d'aquesta pensió d'adults minusvàlids

- Pensió d'invalidesa derivada d'accident no laboral o malaltia comuna

  • Persones beneficiàries de la pensió d'invalidesa categoria A grup 3
  • Persones beneficiàries de la pensió d'invalidesa categoria B
  • Persones beneficiàries de pensions que no permeten treballar (grup II)

- Pensió d'invalidesa derivada d'accident laboral o malaltia professional

  • Persones beneficiàries que presenten un grau de menyscabament 4 (La persona assegurada de té una disminució de la capacitat per exercir una activitat professional superior al 60%)

 Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat

Si sóc pensionista d'un país de Conveni (Portugal, Espanya, França) i Andorra, puc sol·licitar el 100% de les tarifes de responsabilitat

Quan en aplicació del Conveni internacional no percebeu la cobertura del 100% a càrrec de Portugal, Espanya o França per les despeses mèdiques de tractaments en l'àmbit ambulatori i/o hospitalari realitzats fora d'Andorra en centres privats que tenen conveni com a prestadors de serveis de salut amb la CASS.

La CASS estudia la sol·licitud i si la considera favorable es fa càrrec del 100% de les tarifes de responsabilitat.

Imprimir