Malalties

Quines condicions s'han de complir per tenir dret a percebre prestacions derivades de malaltia comuna o accident no laboral

La persona assegurada ha de complir les condicions següents, d'acord amb l'article 111 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social:

 • Estar afiliat a la seguretat social.
 • Estar d'alta o en situació assimilada a l'alta en sobrevenir la contingència o situació protegida, excepte legislació en contra.
  • Només computen les cotitzacions efectivament realitzades o expressament assimilades a elles. La manca de pagament de les cotitzacions  per part de l'empresa no comporta la pèrdua de drets de prestacions. La CASS paga les prestacions, i després pot actuar contra l'empresari responsable.
  • Important:  Les quotes corresponents a situacions d'incapacitat temporal o maternitat són computables a l'efecte de períodes previs de cotització exigits. 

Condicions per a persones assalariades o assimilades

La persona assalariada o assimilada ha de complir les condicions següents, d'acord amb l'article 117 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social:

Estar en situació d'alta laboral o situació assimilada a l'alta en sobrevenir la contingència protegida. 

El salari global mensual cotitzat per la persona assalariada ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial. 

  • La persona assalariada, si no s'inclou en l'article 224, ha de complementar la cotització amb una quantitat que sumada a la cotització realitzada per l'empresa o empreses sigui igual a aquesta base mínima. 
  • La persona assalariada que complementa la cotització té dret a les prestacions de reembossament.
  • La base de cotització està constituïda pel salari que realment percebi.

Condicions per a les persones que realitzen una activitat per compte propi

La persona que realitza una activitat per compte propi ha de complir les condicions següents, d'acord amb l'article 118 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social:

Estar en situació d'alta laboral o situació assimilada a l'alta en sobrevenir la contingència protegida i estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions. La concessió d'ajornament per al pagament de les cotitzacions dóna dret a les prestacions sempre que es doni compliment a les condicions de l'ajornament.

Si quan fan la demanda no estan al corrent del pagament de les seves cotitzacions, però es troben en situació d'alta laboral,

 • no es podrà emetre cap document de presa en càrrec, i
 • rebran les prestacions de manera retroactiva quan hagin fet el pagament de cotitzacions,
  sense perjudici dels recàrrecs que se'ls imposin.

Diferència entre persona assalariada o assimilada i persona que realitza una activitat per compte propi

Per a les persones assalariades

Les cotitzacions corresponents a les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs són computables a l'efecte dels períodes de cotització exigits. 

Per a les persones que realitzen activitats per compte propi

Les cotitzacions corresponents a les situacions d'incapacitat temporal i maternitat són computables a l'efecte dels períodes de cotització exigits. 

Per tenir dret a les prestacions, a més, cal...

A data d'inici de la cobertura, s'han de complir les condicions establertes a l'article 120.2 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social:

Per la 1a. demanda de prestacions s'han d'haver cotitzat 25 dies.

Si s'han cotitzat més de 25 dies i menys de 12 mesos s'han d'haver cotitzat 15 dies durant el mes anterior a la demanda de prestacions.

Si s'han cotitzat 12 mesos o més i menys de 36 mesos s'han d'haver cotitzat 10 dies durant els 2 mesos anteriors a la demanda de prestacions. 

Si s'han cotitzat 36 mesos o més i menys de 60 mesos, haver cotitzat un període de 5 dies durant els 3 mesos anteriors a la demanda de prestacions.

Si han cotitzat 60 mesos o més, es comencen a comptar des del 1r. dia.

Condicions per a les persones beneficiàries de pensions

Les prestacions de la branca general de les persones beneficiàries de pensions de la CASS o Govern es cobreixen des del 1r. dia, d'acord amb l'article 120.4.

Restriccions per als pensionistes

La persona beneficiària d'una pensió de jubilació ha d'haver acumulat, com a mínim, 500 punts.

La persona beneficiària d'una pensió vitalícia de viduïtat si el seu cònjuge difunt, en el moment de la defunció, havia acumulat, com a mínim, 500 punts. 

Condicions per a les persones assegurades indirectes

Les prestacions de la branca general de les persones assegurades indirectes es fan efectives simultàniament al dret de la persona assegurada directa de la qual es troben a càrrec, d'acord amb l'article 120.5.

Imprimir