Malalties professionals
A partir de l'1 de novembre de 2009

Què es considera malaltia professional

La malaltia professional és un dany derivat del treball. 

És tota malaltia inclosa en la llista de malalties professionals que es contreu com a conseqüència del treball realitzat com a persona assalariada o per compte propi, que està provocada per l'acció de circumstàncies, elements o substàncies que, per cada malaltia professional, s'estableixen a l'esmentada llista i sempre que la integritat del temps d'exposició es produeixi a Andorra. 

Quines són les malalties professionals

La llista de malalties professionals, la concreció de temps i circumstàncies d'exposició als elements o a les substàncies i les condicions i les simptomatologies objectives i específiques que han de complir les patologies per poder ser declarades com a malaltia professional s'estableixen per reglament. 

Consulteu el Decret del 28-10-2009 pel qual s'aprova el reglament que estableix la llista de malalties professionals i el procediment per al seu reconeixement.

Qui fa la valoració

Es crea la Comissió Nacional de Malalties Professionals, la qual té naturalesa d'òrgan nacional de caràcter tècnic i públic. Forma part de la Comissió:

Ministre competent en matèria de salut
Persona tècnica designada pel ministeri competent en matèria de salut
Dos metges especialitzats en la matèria, un designat pel ministre competent en matèria de salut i un altre designat pel Col·legi de Metges
Direcció General de la CASS

El ministre competent en matèria de salut i el director general de la CASS poden delegar.

Es pot comptar amb el suport i l'assessorament de persones expertes en la matèria, d'acord amb les diferents especialitats que s'hagin de tenir en compte.

Les persones que assumeixen funcions d'assessoria són designades pel titular del ministeri competent en matèria de salut.

Totes les persones d'aquesta Comissió queden sotmeses a l'obligació de secret, i a qualsevol altre deure regulat a la Llei de protecció de dades.

Com actua la Comissió

Presideix la Comissió el ministre responsable amb matèria de salut o la persona en què delegui.

Es reuneix quan sigui necessari a criteri del President i, també, a petició de 3 membres.

El president convoca les reunions.

El quòrum necessari per poder mantenir la reunió i adoptar vàlidament acords és de 3 membres.

En tots els casos és obligatòria la presencia d'almenys el representant de la CASS, un metge nomenat pel Col·legi de Metges i un representant del ministeri competent en matèria de salut.

La Comissió adopta els acords per majoria dels presents.

En cas d'empat, el President té vot de qualitat. 

Quines funcions té la Comissió

Proposar l'elaboració de la llista de malalties professionals, especificant les activitats, les circumstàncies, els elements i les substàncies que exposen al risc.

Proposar les actualitzacions periòdiques d'aquesta llista.

Elaborar dictàmens i informes, i també realitzar totes les actuacions que li encomani el Govern relacionades amb les malalties professionals.

Quina diferència hi ha entre malaltia professional de la llista de malalties professionals i una malaltia que es considera accident laboral

Una malaltia que es considera accident laboral és una malaltia que sense estar a la llista de malalties professionals és conseqüència de l'activitat laboral de la persona treballadora, en aquest cas, la persona interessada ha de demostrar que la malaltia està relacionada amb l'activitat laboral. 

Les prestacions derivades de malaltia professional. Condicions

Requisit general: estar afiliades i en alta o en situació assimilada a l'alta, en sobrevenir la contingència o situació protegida, i si es treballador per compte propi, estar al corrent del pagament de les cotitzacions.

No s'exigeixen períodes previs de cotització per al dret a les prestacions que es deriven de malaltia professional.

Presenteu a la CASS el document:

Declaració de malaltia professional
Llista de malalties professionals
Procediment per al reconeixement d'una malaltia professional
Imprimir
Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social
Malalties professionals