Condicions per percebre les prestacions de reembossament

És obligatori...

  • Estar afiliat a la seguretat social. 
  • Estar d'alta o en situació assimilada a l'alta en sobrevenir la contingència o situació protegida, excepte legislació en contra. 

Si sóc persona assalariada i complemento la cotització, tinc dret a prestacions

Sí. La persona assalariada que complementa la cotització té dret a les prestacions de reembossament. La base de cotització està constituïda pel salari que realment percebi.

Si sóc un treballador per compte propi, quines condicions he de complir

Estar en situació d'alta laboral o situació assimilada a l'alta en sobrevenir la contingència protegida i estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions, excepte si la Llei en vigor estableix el contrari. La concessió d'ajornament per al pagament de les cotitzacions dóna dret a les prestacions sempre que es doni compliment a les condicions de l'ajornament.

També, han de complementar la cotització si la base de cotització és inferior al salari mínim, ja que la base de cotització global mensual cotitzada per la persona assalariada així com per la persona que realitza una activitat per compte propi, ha de ser igual o superior a l'import del salari mínim mensual oficial.

És important tenir en compte que les persones que realitzen una activitat per compte propi...

Si quan fan la demanda no estan al corrent del pagament de les seves cotitzacions, però es troben en situació d'alta laboral,

  • no es podrà emetre cap document de presa en càrrec, i
  • rebran les prestacions de manera retroactiva quan hagin fet el pagament de cotitzacions,
  • sense perjudici dels recàrrecs que se'ls imposin. 

Si les prestacions són conseqüència d'un accident de treball o malaltia professional...

No necessiten períodes previs de cotització i es cobreixen des del primer dia.

Si les prestacions són conseqüència d'una malaltia comuna...

  • Per a la 1a. demanda de prestacions s'han d'haver cotitzat 25 dies. 
  • Si s'han cotitzat més de 25 dies i menys de 12 mesos s'han d'haver cotitzat 15 dies durant el mes anterior a la demanda de prestacions. 
  • Si s'han cotitzat 12 mesos o més i menys de 36 mesos s'han d'haver cotitzat 10 dies durant els 2 mesos anteriors a la demanda de prestacions. 
  • Si s'han cotitzat 36 mesos o més i menys de 60 mesos, haver cotitzat un període de 5 dies durant els 3 mesos anteriors a la demanda de prestacions. 
  • Si han cotitzat 60 mesos o més, es comencen a comptar des del 1r. dia.
Imprimir