Règim d'atorgament
A partir de l'1 de novembre de 2009

Despeses ocasionades per:

  • malaltia comuna o
  • accident no laboral.

La persona assegurada paga directament als prestadors i posteriorment demana el reembossament a la CASS.

Full de prestacions (malaltia i accident no laboral)

Despeses ocasionades per:

Règim de tercer pagador. Els prestadors de serveis de salut han de presentar les factures acompanyades d'una relació perquè es faci efectiu el reembossament.

Fulls de prestacions (accident de treball i malaltia professional)

Quan es tracta d'una hospitalització, el professional de la salut només cobra de la persona assegurada el percentatge dels honoraris que queden al seu càrrec. La CASS reembossa directament al metge la resta de l'import dels honoraris, durant al mes següents al de la recepció de la facturació. El metge presenta un full de prestacions on s'han d'omplir:

    • El nom i cognoms de la persona assegurada
    • El número CASS del professional de la salut
    • La data de la prestació
    • Descripció i codificació dels actes mèdics efectuats a la persona assegurada: número d'identificació, coeficient, lletra clau que correspongui a l'acte dispensat per a cada un de les persones assegurades hospitalitzades, en el qual hi fa constar tots els actes mèdics prestats a la persona assegurada durant el període d'hospitalització objecte de la facturació.

Què s’entén per règim de tercer pagador

S’entén per tercer pagador el règim en el qual la CASS abona directament als prestadors de serveis les despeses que van a càrrec de la seguretat social.

Imprimir