Accident laboral
Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social

 

Què es considera accident laboral

Accident laboral és tota lesió corporal que es produeix per un fet violent i exterior sobrevingut amb ocasió o per conseqüència de la feina que realitza la persona assalariada o la persona que realitza una activitat per compte propi. Les lesions descrites es produeixen en el temps i en el lloc de treball.

S'assimilen al lloc de treball tots els espais en els quals s'executen els serveis corresponents al contracte de treball o les tasques professionals.

 Diferències entre les persones assalariades i assimilades i les persones que realitzen una activitat per compte propi

La Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball regula els drets i deures d'empresaris i persones treballadores.

 

No és accident laboral

No es considera accident laboral, l'accident produït per força major aliena al treball, ni aquell que tingui com a causa el dol de la persona treballadora, sigui assalariada o per compte propi, accidentada.

Força major

Es considera força major en l'àmbit laboral, l'obstacle imprevist o previsible però inevitable, malgrat haver actuat amb la diligència deguda. 

Malalties no professionals assimilades a accident laboral

Tenen consideració d'accident laboral les malalties, que no siguin professionals, que contreu el treballador com a conseqüència de la realització del seu treball, sempre que s'acrediti que aquesta malaltia té com a causa exclusiva l'execució d'aquest.

La prova va a càrrec de la persona assegurada i no s'aplica a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

Accident laboral durant el trajecte

Es considera accident laboral, l'accident que es produeix en el recorregut d'anar o de tornar entre el domicili i el lloc de treball.

Els desplaçament ha d'estar motivat exclusivament pel treball, l'accident s'ha de produir en un temps raonablement pròxim a les hores d'entrada i sortida de la feina i el trajecte ha de ser l'habitual.

La prova va a càrrec de la persona assegurada i no s'aplica a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

Desplaçaments durant la jornada laboral

Els desplaçaments efectuats a causa del treball durant la jornada laboral es computen com a treball efectiu. Tots els desplaçaments que es facin durant la jornada laboral s'han de fer amb el vehicle de l'empresa, i si es fan amb el vehicle de la persona treballadora, l'empresari ha de satisfer-li les compensacions que s'hagin pactat.

Quan es produeix un accident laboral, l'empresa ha de presentar, obligatòriament, a la CASS, la

Declaració d'accident laboral
Imprimir