Declaració d'accident laboral
Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social

Declaració d'accident laboral

Les empreses i els treballadors per compte propi han de presentar la declaració d'accident laboral en 2 dies hàbils des que s'han produït el fet que ha ocasionat l'accident. La declaració ha d'anar acompanyada de l'informe mèdic on constin les lesions que pateix la persona assegurada.

Si l'empresa no presenta la declaració d'accident laboral, la persona que ha sofert l'accident no perd cap dret.

Si la declaració es presenta fora de termini, la CASS accepta el document i resolt. Ara bé, la presentació fora de termini sense motiu justificat pot ser una infracció lleu per part l'empresari, d'acord amb l'article 238.1 c) i infracció lleu per al treballador per compte propi, d'acord amb l'article 238.2 b)


Però, què passa si l'accident és falta inexcusable de l'empresari

Si la causa de l'accident laboral o la malaltia professional és una falta inexcusable de l'empresari, la CASS pot exigir la totalitat o part de les despeses que ha comportat l'accident de treball o malaltia professional.

La CASS, amb aquesta finalitat, pot reclamar una cotització suplementària calculada d'acord amb el salari mig que pot ser percebuda durant el temps que sigui necessari fins al rescabalament total de l'import de les prestacions.

Es pot sancionar a l'empresa o al treballador per compte propi per qüestions referents a l'accident laboral

Sí.

És falta lleu, de l'empresa

Presentar les declaracions d'accident laboral fora de termini sense que hi hagi un motiu justificat.

És falta lleu, de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Presentar les declaracions d'accident laboral fora de termini sense que hi hagi un motiu justificat.

És falta greu, de l'empresa

Presentar una declaració falsa d'un accident laboral o no presentar-la quan hi ha obligació de fer-ho.

És falta greu, de les persones que realitzen una activitat per compte propi:

Presentar una declaració falsa d'un accident laboral. 

Sobre les infraccions i les sancions consulteu:

Expedients sancionadors
Imprimir
Comunicat
Declaració d'accident laboral