Refús d'accident laboral

La CASS pot efectuar o fer efectuar qualsevol enquesta relativa a tot accident que se li declari, a fi de comprovar si es compleixen les disposicions legals vigents.

El refús provisional o definitiu d’un accident laboral comporta el pagament a la persona assegurada de les prestacions d’assegurança malaltia, sempre que compleixi les condicions per gaudir-ne.

La persona assegurada a qui se li deneguin les prestacions derivades d’un accident laboral pot presentar un recurs administratiu al Consell d’Administració de la CASS en el termini de 13 dies a partir de la notificació del refús, d'acord amb la normativa vigent.

Imprimir