Incapacitat temporal

Qui té dret a les prestacions econòmiques

 

Treballadors assalariats o assimilats
Persones que realitzen una activitat per compte propi
Situació d'alta o assimilats a l'alta. Les persones assalariades es consideren en situació d'alta a l'efecte de la incapacitat temporal encara que l'empresa hagi incomplert l'obligació de donar-los d'alta, sense perjudici de les responsabilitats de l'empresa.
Situació d'alta laboral en sobrevenir la contingència protegida i estar al corrent de pagament de cotitzacions.
 
Estar al corrent del pagament de les cotitzacions. La concessió d'ajornament per al pagament de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi dóna dret a les prestacions previstes sempre que es doni compliment a les condicions de l'ajornament.
Quan la base de cotització és inferior a la mínima i es complementa d'acord amb l'article 99, té dret a les prestacions de reembossament i a la resta de prestacions i pensions econòmiques de la branca general. La base de la cotització és el salari que realment percebi.
Si estan en condició d'alta, però no estan al corrent de les cotitzacions, no es podrà emetre cap document de presa en càrrec i rebran les prestacions que els correspongui de manera retroactiva en el moment en què hagin fet el pagament, sense perjudici dels recàrrecs que se'ls imposin.
No s'exigeixen períodes de cotització en cas d'accident de treball o malaltia professional.

 

Per a les prestacions derivades de malaltia comuna o accident no laboral

La persona assegurada ha d'acreditar una de les condicions específiques següents:, 

  • 90 dies de cotització dins del període de 6 mesos anteriors a la data del fet causant.
  • 180 dies de cotització dins del període dels 24 mesos anteriors a la data del fet causant.

En cas d'accident de treball o malaltia professional, no es requereix cap període previ de cotització.

Què han de fer les persones que tenen un salari inferior al salari mínim de Govern

L'article 99 estableix que per tenir dret el salari global mensual cotitzat per la persona assalariada o per la persona que treballa pel seu compte ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial.

Es considera salari global, la remuneració que l'empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, incloent-hi els complements, les primer, les gratificacions i les altres remuneracions en espècie, d'acord amb la definició de salari que estableix la legislació laboral.

La persona assalariada amb una base de cotització inferior al salari mínim mensual oficial, sempre que no quedi inclosa en l'àmbit d'aplicació del règim especial previst a l'article 223 bis (persones estudiants dels 25 anys als 30 anys )  l'article 224 (persones assalariades que cobren una retribució inferior al salari mínim i son assegurades indirectes), ha de complementar la cotització amb una quantitat que sumada a la cotització realitzada per l'empresa o empreses sigui igual a aquesta base mínima, en les condicions que s'estableixen per reglament.
 

Més informació:

Baixes mèdiques
Altes mèdiques i administratives
Imprimir