Descans per maternitat
Drets de reembossament de les prestacions

 

Obertura de drets

L'article 153 estableix les condicions per tenir dret a les prestacions econòmiques: descans maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs.

Persones assalariades

Han d'estar donades d'alta a la seguretat social amb una antelació mínima de 6 mesos i haver cotitzat almenys 3 mesos durant els 6 mesos anteriors al part o a l'arribada efectiva de l'infant a la família en cas d'adopció.

Persones que realitzen una activitat per compte propi

Han d'estar donades d'alta a la seguretat social amb una antelació mínima de 6 mesos i han d'haver cotitzat durant els 6 mesos anteriors al part o a l'arribada efectiva de l'infant a la família en cas d'adopció.

Pluriactivitat. Persones que desenvolupen una activitat assalariada i una activitat per compte propi

La base de càlcul és la suma de les bases de càlcul com a persona assalariada i com a persona que realitza una activitat per compte propi.

Extensió de les prestacions

Si esgotat el període de descans per maternitat la persona que ha gaudit de la prestació de maternitat no pot reincorporar-se a la feina per motius de salut que no provinguin d'una situació d'incapacitat temporal iniciada abans del part o de l'adopció i prèvia emissió del certificat mèdic establert per un metge o odontòleg que atesti el nombre de dies de baixa prescrits i el motiu de la interrupció laboral, té dret a sol·licitar les prestacions econòmiques per incapacitat temporal pagades d'acord amb els modalitats de pagament de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral.

Extinció

La prestació econòmica per maternitat s'extingeix per l'esgotament dels terminis màxims de durada dels períodes de descans o per la reincorporació voluntària al treball de la persona beneficiària de la prestació. També s'extingeix per mort de la persona beneficiària.

Denegació, suspensió o anulació

La prestació econòmica pot ser denegada, suspesa o anul·lada quan la persona beneficiària ha actuat de manera fraudulenta per obtenir o conservar la prestació, així com si treballa durant el període de descans.

 

 

Imprimir
Baixa laboral
Descans per maternitat