Carnet d'accident de treball

Què és el carnet d'accident de treball

És un document imprescindible per gaudir d'una prestació sanitària derivada de l'accident laboral.

El carnet permet a la persona assegurada gaudir del 100% de les prestacions. 

Els metges anotaran els actes mèdics efectuats al carnet d'accident de treball i en el full d'accident de treball.

Quan caduca

Té una caducitat de 6 mesos, però l'Àrea de Control Sanitari el pot renovar tantes vegades com es consideri necessari.

I quan es tanqui l'accident...

La persona assegurada ha de retornar aquest carnet a la CASS. Però si té una recaiguda, se li lliura el mateix carnet amb la data de recaiguda.

I si si s'han consolidat les lesions...

Si es presenten prestacions mèdiques, post consolidació, a conseqüència d'un accident laboral (amb independència d'haver rebut una pensió d'invalidesa derivada d'accident laboral o un capital), aquestes li seran reembossades per l'assegurança accident de treball a condició que:

La persona assegurada tingui els drets oberts (figurar en situació d'alta a la CASS o bé en situació d'alta a través del conveni signat per la CASS amb Espanya, França i Portugal),

El metge tractant indiqui que són imputables a l'accident laboral, i,

El metge assessor de la CASS doni el seu acord.

No es pot lliurar cap carnet una vegada consolidades les lesions amb o sense pensió i/o capital. En tot cas, les prestacions de reembossament atorgades com a conseqüència d'un accident laboral constatat abans del cessament laboral o de la finalització de l'activitat professional es continuen reembossant mentre durin els efectes de l'accident i mentre les persones afectades resideixin a Andorra.

Imprimir