Cotitzacions de les persones assalariades i assimilades

Quan neix l'obligació de cotitzar

Quan comença el treball assalariat.

Quan cal fer efectiva la cotització

La cotització es fa per mensualitats naturals i vençudes, en el termini dels 15 primers dies naturals al venciment del període de cotització.

És obligatori presentar la documentació a la CASS.

La no presentació del document d'afiliació o alta no impedeix l'obligació de cotitzar a...

L'empresa per a les persones assalariades.

Fins quan es manté l'obligació de cotitzar

Mentre prestin serveis a una empresa.

Quan finalitza l'obligació de cotitzar

Quan cessa la feina.

Quan s'extingeix l'obligació de cotitzar

Quan se sol·licita la baixa i fins al dia en què la CASS conegui la situació que determina la finalització de l'obligació de cotitzar.

Els percentatges de cotització de la persona assalariada o assimilada

PART ASSALARIADA
PART EMPRESARIAL
TOTAL
General
Jubilació
Total part assalariada
General
Jubilació
Total part empresarial
 
3%
3,5%
6,5%
7%
8,5%
15,5%
22%

 

 

 

Quan de conformitat amb la Llei, les persones assalariades només cotitzen a la branca general, els percentatges de cotització són els següents:

PART ASSALARIADA
PART EMPRESARIAL
TOTAL
3% 7% 10%

 

 

Quina és la base de cotització per a les persones assalariades

La base de cotització és: 

  • Salari global 
  • Indemnitzacions 
  • Quitances 
  • Qualsevol altre remuneració, que, amb caràcter mensual tingui dret a percebre la persona assalariada o la que efectivament percebi de ser aquesta superior, per raó del treball que realitzi a compte de l'empresa 

Persones assalariades i assimilades. És important tenir en compte que...

Que hi ha dos subjectes de la cotització, és a dir, dues aportacions:

- Part empresarial
- Part del treballador 

L'aportació del treballador en la cotització va a càrrec exclusiu del treballador, i és nul qualsevol pacte en contrari.

L'empresari ha de descomptar l'aportació que correspongui als treballadors en el moment de fer efectives les retribucions.

Què passa si l'empresari no paga la cotització

No comporta la pèrdua dels drets de les prestacions per a les persones assalariades. 

I és responsabilitat de l'empresari…

Si l'empresari que efectua el descompte de l'aportació del treballador, no ingressa les aportacions en els terminis establerts incorre en responsabilitat davant el treballador i davant la CASS, sense perjudici de les responsabilitats penal i administrativa que procedeixin.

Què passa si l'empresari no sol·licita la baixa d'un treballador

Si no se sol·licita la baixa o es formula fora de termini i en un model o mitjà diferent dels establerts no s'extingeix l'obligació de cotitzar fins que la CASS no conegui la situació que n'extingeix l'obligació. 

Puc cotitzar com a persona assalariada i com a persona que realitza una activitat per compte propi

Sí. Si es realitzen activitats a més d'una empresa, cada empresa ha de donar d'alta a la persona assalariada, comunicar la baixa i les variacions de dades.

Quan la persona assalariada, a més, realitza una activitat per compte propi, a part de les obligacions de l'empresa o empreses on presta serveis, està obligada a donar-se d'alta en els 3 primers dies a comptar des de l'inici de la relació laboral o de l'activitat i a comunicar la variació de dades i la baixa en el termini de 3 dies a comptar del moment en què s'ha produït la situació que les motiva. 

Quan prescriu la cotització, és a dir, quan la CASS no pot obligar a l'empresa o treballador per compte propi a fer efectiu el pagament

Als 5 anys. Però el reconeixement del deute, abans dels 5 anys, interromp la prescripció.

Més informació:

Declaració de les cotitzacions
Butlletí de salari
Imprimir