Cotitzacions dels treballadors per compte propi

La cotització és obligatòria per a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

Quan neix l'obligació de cotitzar

Al començament de l'activitat professional.

La no presentació del document d'afiliació o alta no impedeix l'obligació de cotitzar a...

El treballador per compte propi per a ell mateix.

Fins quan es manté l'obligació de cotitzar

Mentre es porti a terme una activitat econòmica.

Quan finalitza l'obligació de cotitzar

Quan hi ha el cessament de totes les activitats  que realitza el treballador per compte propi.

Si només en cessa una, però continua realitzant altres activitats no finalitza l'obligació de cotitzar. 

Quan s'extingeix l'obligació de cotitzar a la seguretat social

Quan se sol·licita la baixa i fins al dia en què la CASS conegui la situació que determina la finalització de l'obligació de cotitzar. 

Tinc un termini per afiliar-me a la CASS, si fins a l'1 de novembre  del 2009 no estava obligat a cotitzar

Sí.

La disposició transitòria quarta de la Llei 17/2008 va regular que les persones que no estaven obligades a estar afiliades al sistema de seguretat social abans de l'entrada en vigor de la Llei, disposen del termini de 3 anys per regular la situació i adaptar-se. Una modificació posterior, va prorrogar el termini fins a l'1 de juliol de 2013. Finalment, la disposició transitòria de la Llei 9/2013 va preveure, però, que les persones que no estaven obligades a estar afiliades al sistema de seguretat social disposaven d'un termini que finalitzava el 30 de novembre de 2013 per a regularitzar la seva situació prop de la CASS i adaptarse al marc legal d'aquesta Llei.

Durant aquest termini no es generaven recàrrecs ni interessos de demora amb la condició que abans de finalitzar el termini s'haguéssin liquidat totes les cotitzacions meritades a partir de l'1 de juliol de 2013 en aplicació d'aquesta Llei.

Percentatges i quotes
Procediment de recaptació
Imprimir
Persones que realitzen una activitat per compte propi