Empreses
Inscripció, variació de dades i baixa

L'article 23 de la Llei 17/2008, i l'article 24 modificat per la Llei 18/2014, regulen qui són i com s'han d'inscriure les empreses a la CASS.

Qui es considera empresari a l'efecte de la seguretat social

A efecte de la seguretat social es considera empresari tota entitat, administració pública, comunitat de béns o persona, física o jurídica, legalment autoritzada a exercir una activitat al Principat amb ànim de lucre o sense, que percep el resultat del treball dels seus empleats, i els dirigeix i remunera.

Tenen consideració d'empreses:

Les empreses de treball temporal legalment autoritzades, encara que la direcció del treball l'exerceixi l'empresa usuària dels serveis d'aquella. 

Govern s'assimila a empresa respecte a:

  • orfes de pare i mare i altres persones la tutela de les quals es confia a l'Estat,
  • usuaris del programa d'inserció sociolaboral del Govern,
  • persones discapacitades que treballen com a usuàries d'algun dels programes, d'inserció laboral que es desenvolupen en el marc de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat,
  • persones internades en establiments penitenciaris.

Què es considera empresari en la legislació laboral

Es considera empresari, d'acord a la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals,

  • Tota persona física o jurídica legalment autoritzada a exercir una activitat al Principat, amb ànim de lucre o sense, que percep el producte del treball dels seus empleats, i els dirigeix i remunera.
  • Les empreses de treball temporal legalment autoritzades encara que la direcció del treball l'exerceixi l'empresa usuària.

Als efectes del Codi, les comunitats de béns, associacions, clubs esportius o d'oci o qualsevol persona física o jurídica que tingui personal assalariat.

Vull inscriure la meva empresa, no tinc núm. de CASS, què he de fer

Heu de presentar-vos amb la sol·licitud emplenada amb la documentació adjunta.

Vull donar de baixa la meva empresa, què he de fer

Heu de presentar el document acreditatiu emès per Govern, conforme us doneu de baixa.

Recordeu que si hi ha un canvi de nom comercial, l'empresa s'ha de donar de baixa i s'ha de donar d'alta la nova empresa amb el corresponent nom comercial nou, per tant, haurà d'emplenar una nova sol·licitud d'inscripció i tindrà un nou núm. de CASS.

Una vegada inscrit què he de fer

L'empresa ha de complir totes aquelles obligacions que la Llei i els reglaments de la seguretat social estableixi, i, també, la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, i en concret l'article 88:

L'empresa té l'obligació d'afiliar la persona treballa des de l'inici de la relació laboral, inclòs el període de prova, al règim de seguretat social, i efectuar les declaracions i pagar les cotitzacions. La persona treballadora està obligada a pagar la part obrera de la cotització i l'empresa a retenir-la del salari i a ingressar-la a la CASS. És nul qualsevol pacte contrari. 

Així, entre altres, quan una empresa s'inscriu a la CASS té l'obligació de donar d'alta com a assalariats als seus treballadors i comunicar la baixa i la variació de dades que els afecten, tant en cotitzacions com en classe de vellesa.

També és obligació de l'empresa presentar a la CASS la declaració d'accident de treball, qui signa la declaració és el responsable autoritzat als fitxers de la CASS.

Mensualment haurà de presentar i pagar el full de cotitzacions, aquest tràmit també es pot fer a través del portal web de la CASS.

Quin termini tinc per presentar la sol·licitud

  • L'empresa com a requisit previ a l'inici de les seves activitats s'ha d'inscriure a la CASS.
  • Si la CASS tingués coneixement de l'incompliment d'aquesta obligació, procedirà d'ofici a la inscripció de l'empresa.
  • L'empresa ha de comunicar les variacions de dades, l'extinció, el cessament temporal o definitiu a la CASS en un termini de 6 dies naturals.

Més informació:

Inscripció d'una empresa
Variació de les dades d'una empresa
Baixa d'una empresa
Imprimir