Persones que realitzen una activitat per compte propi
Afiliació, altes i baixes

Qui pot ser persona que realitza una activitat per compte propi 

Es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, d'acord amb l'article 19 de la Llei 17/2008  modificat per la Llei 9/2013, del 23 de maig, de la seguretat social:

a) Les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi al Principat d'Andorra.

S'entén per exercici d'activitat econòmica per compte propi la titularitat:

- D'una autorització de professió liberal, si el seu titular consta d'alta en el registre d'obligats tributaris per l'impost d'activitats econòmiques. No es considera activitat per compte propi l'exercici d'una professió liberal si es realitza exclusivament en règim d'assalariat.

- D'un comerç o indústria amb activitat efectiva, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns. Als efectes d'aquest article es considera que tenen activitat efectiva els comerços i les indústries autoritzats administrativament fins al moment que els titulars cessen l'activitat de forma definitiva i inscriuen el cessament definitiu de l'activitat al Registre de Comerç i Indústria.

- D'una explotació agrícola o ramadera de la qual s'extregui producció destinada a la comercialització, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns.

b) Els administradors de societats que compleixin acumulativament els requisits següents:

- Que no siguin assalariats de la societat de la qual són administradors.

- Que percebin una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d'administrador, d'acord amb els estatuts o els acords dels òrgans socials de la societat; si els administradors exerceixen el càrrec de forma gratuïta es

consideren persones que realitzen una activitat per compte propi quan no cotitzen com assegurats directes en cap altre col·lectiu del règim general de la seguretat social.

- Que siguin residents legalment al Principat d'Andorra, llevat que ho siguin amb una autorització de residència sense activitat lucrativa, de residència per a professionals amb projecció internacional, de residència per raons d'interès científic, cultural i esportiu o en virtut de qualsevol altra modalitat d'autorització de residència prevista a la llei d'immigració que exigeixi disposar d'una cobertura i assegurança per malaltia aliena a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

c) Els familiars de la persona que realitza una activitat econòmica per compte propi al Principat d'Andorra, si no són assalariats d'aquesta persona física o de l'empresa de la qual és titular, i sempre que exerceixin una activitat efectiva en el comerç, en la  indústria o en l'explotació agrícola o ramadera dels esmentats familiars.

Es consideren familiars, a aquest efecte, el cònjuge, els descendents majors d'edat, els ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona que exerceix una activitat per compte propi.

d) Les persones que tenen un contracte de parceria.

Tinc un termini per afiliar-me i presentar l'alta a la CASS 

Les persones que realitzen una activitat per compte propi que inicien la seva activitat i no es troben ja afiliades en aquest col·lectiu estan obligades a sol·licitar la seva afiliació. La sol·licitud d'afiliació per a les persones que realitzen una activitat per compte propi s'ha de fer dins dels 3 primers dies des de l'inici de l'activitat. La sol·licitud d'afiliació ha de contenir la informació següent :

a) Dades de la persona assegurada

b) Dades de l'empresa

c) Codi Nacional d'Ocupació

d) Lloc i data de la sol·licitud d'afiliació

e) Signatura de la persona assegurada

La CASS pot efectuar d'ofici l'afiliació quan, per qualsevol procediment, comprovi l'incompliment de l'obligació de sol·licitar l'afiliació per part d'aquestes persones. 

Les altes són obligatòries i s'han de presentar dins dels 3 primers dies a comptar des del moment en què es produeix el fet que les motiva. 

Tinc un termini per comunicar la variació de dades d'afiliació a la CASS

Les dades que experimentin variació s'han de comunicar dins dels 6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi. La CASS pot efectuar d'ofici la variació de dades quan, per qualsevol procediment, comprovi l'incompliment de l'obligació de sol·licitar aquesta variació per part de les persones obligades.

És diferent el termini per comunicar la variació de dades d'alta a la CASS

Les dades que experimentin variació en el document d'alta s'han de comunicar dins dels 3 dies hàbils següents a aquell en què la variació es produeixi. Un reglament ha d'establir quines són aquestes dades.

Tinc més d'una activitat, ...

Si treballeu pel vostre compte, només us heu de donar d'alta una vegada, aleshores ens heu de fer constar les activitats que realitzeu amb la classificació nacional d'ocupacions corresponent.

Previ a donar-se de baixa a la seguretat social

La sol·licitud de baixa ha de presentar-se dins dels 3 primers dies a comptar des del moment en què cessen la seva activitat. I extingeix l'obligació de cotitzar des d'aquest moment, sempre que s'hagi comunicat en el model i mitjà oficialment establert i dins d'aquests terminis.

Les persones que realitzen una activitat per compte propi s'han de donar de baixa als fitxers de Govern per totes les activitats comercials o professió liberal que realitzin.

Per tant, en el moment de donar-se de baixa han de presentar el certificat del registre de comerç, el certificat del registre de societats, el certificat del registre de professionals liberals o qualsevol altre document que acrediti que ha deixat de realitzar l'activitat.

Govern informa...

... a la CASS sobre les altes, les baixes i les modificacions dels titulars de negocis o indústries i dels administradors de societats inscrits als registres de comerç i indústria, de professions liberals, d'explotacions agrícoles i ramaderes i de societats.

Imprimir
Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO)
Quan feu l'afiliació o alta heu d'emplenar la: