Persones assalariades i assimilades
Afiliació, altes i baixes

Qui pot ser persona assalariada o assimilada

L'article 18 de la Llei de la seguretat social enumera qui es considera persona assalariada a efectes de la seguretat social,

Persona assalariada a una o vàries empreses.

Socis que presten un servei o realitzen una obra per compte de la societat de la qual són socis, sota la direcció dels òrgans socials a canvi d'una remuneració periòdica, sempre que d'acord amb la legislació laboral puguin tenir la qualificació de persones assalariades.

Persona que treballa a la funció pública. 

Persona que ocupa un càrrec públic i/o polític remunerat.

Pastors. 

Esportistes remunerats, d'acord amb el que s'estableix per reglament.

L'empresa té  un termini per afiliar-me a la CASS

La sol·licitud d'afiliació per a les persones assalariades o assimilades implica l'alta inicial en el règim general i s'ha de fer dins dels 7 dies previs a l'inici de la relació laboral, i com a màxim, el mateix dia que la persona assalariada comenci a treballar, d'acord amb l'article 27 de la Llei 17/2008 modificat per la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de la seguretat social.

L'afiliació és única i general per a tots els règims que componen el sistema encara que les persones incloses, per raó de la seva activitat, canviïn d'un a un altre règim i s'estén a tota la vida de les persones compreses en el camp d'aplicació del sistema.

Qui pot promoure l'afiliació de persones assalariades

L'afiliació de les persones assalariades a la seguretat social pot realitzar-se a instància de les empreses, a petició de les persones assalariades, o d'ofici per la CASS.

L'empresa té un termini per comunicar la variació de dades d'afiliació a la CASS

Les dades d'afiliació que experimentin variació s'han de comunicar dins dels 6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

La CASS pot efectuar d'ofici la variació de dades quan, per qualsevol procediment, comprovi l'incompliment de l'obligació de sol·licitar aquesta variació per part de les persones obligades.

Acabo d'arribar al país, quin requisit he de complir per afiliar-me i donar-me d'alta

És imprescindible tenir l'autorització d'immigració que us permeti treballar al Principat. D'acord amb la llei d'immigració, cap estranger no pot treballar al Principat d'Andorra sense disposar d'una autorització d'immigració adequada a la seva situació.

L'estranger que vol sojornar més de 90 dies i/o treballar al Principat d'Andorra ha de sol·licitar i obtenir prop del Servei d'Immigració una autorització d'immigració.

L'empresa ha de presentar la sol·licitud d'alta, baixa i la variació de dades per a les persones que té assalariades

L'article 33 i següents de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social regula que l'obligació de les empreses que donar d'alta, baixa i informar de la variació de dades de les persones que té assalariades.

La Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social modifica l'article 35 i estableix que:

  • l'alta s'ha de presentar dins dels 7 dies previs a la relació laboral i, com a màxim, el mateix dia que la persona assalariada comenci a treballar.
  • la baixa s'ha de presentar dins dels 3 primers dies a comptar del moment en què s'ha produït la situació que la motiva.
  • la variació de dades s'ha de presentar dins dels 3 primers dies a comptar del moment en què s'ha produït la situació que la motiva.

Si es treballa a més d'una empresa, cal presentar una sol·licitud d'alta o baixa per a cada empresa...

Si sou una persona assalariada o assimilada, cada empresa on treballeu té l'obligació de donar-vos d'alta.

Si treballeu pel vostre compte, només us heu de donar d'alta una vegada, aleshores ens heu de fer constar l'activitat principal que realitzeu amb la classificació nacional d'ocupacions corresponent.

Podeu cotitzar com a persona assalariada o assimilada i com a treballador per compte propi. 

Si l'empresari no afilia o dóna d'alta a la seguretat social una persona assalariada,...

L'omissió del deure d'afiliar o donar d'alta a la seguretat social una persona assalariada comporta el reembossament per part de l'empresari a la CASS de totes les prestacions satisfetes a la persona treballadora per causes produïdes durant el període en què s'ha omès aquesta obligació.

Sóc soci de l'empresa on em dono d'alta, he de complir alguna condició

La vostra base de cotització ha d'estar constituïda pel salari global, qualsevol que sigui la seva forma o denominació que, amb caràcter mensual, tinguin dret a percebre, però com a mínim ha de ser igual al salari mínim oficial.

Més informació:

Altes de persones assalariades en empreses
Baixes de persones assalariades en empreses
Salari mínim
Immigració
Imprimir
Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO)
Quan feu l'afiliació o alta heu d'emplenar la: