Preguntes freqüents
Acords mèdics

Què es considera un acte amb entesa prèvia?

Són els actes mèdics que necessiten un acord previ de l'Àrea de Control Sanitari de la CASS.

Així, els actes amb entesa prèvia són actes que requereixen un acord previ del control mèdic perquè la CASS pugui reemborsar les seves tarifes de responsabilitat.

La CASS ha d'expressar l'acord previ per reembossar els actes que no constin en la nomenclatura i d'altres actes que s'indiquin expressament.

Quan el metge estableix una recepta, una petició de prova complementària o una ordre de tractament que necessita l'entesa prèvia, el metge ha d'escriure EP i informar-ne a la persona assegurada.

Així, si l'acte s'ha de sotmetre a aquesta formalitat el malalt s'obliga, prèviament a l'execució de l'acte, a dirigir una demanda d'entesa prèvia al Control Sanitari omplerta i firmada pel metge que ha de realitzar l'acte.

El metge de la CASS examina la demanda, prèvia a la realització de l'acte, la demanda s'ha d'acompanyar d'una prescripció emesa pel metge indicant les patologies que justifiquen el tractament.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Si tinc una urgència, i el metge em prescriu un acte que necessita entesa prèvia, quin és el procediment a seguir?

Quan hi ha una urgència manifesta, el metge efectua l'acte però haurà d'adreçar a la CASS la demanda d'entesa prèvia inscrivint la menció "acte d'urgència". 

Si el metge prescriu l'execució d'un acte de forma urgent per un altre professional sanitari, el primer ha de fer constar en la seva prescripció que es tracta d'un acte urgent, i el segon anotarà en la demanda d'entesa prèvia feta "a posteriori" la menció d'acte urgent.

Tornar a la capçalera de la pàgina

En quins actes és obligatòria l'entesa prèvia de l'Àrea de Control Sanitari?

Els actes que no figuren a la momenclatura i són reemborsats per assimilació, d'acord a les disposicions de l'article 4 del Reglament d'aplicació núm. 20.

Els actes o tractaments per als quals l'obligació d'entesa prèvia s'indica a la nomenclatura mitjançant una menció particular o per la lletra E.

Els procediments de laboratori que figuren en el capítol I i del Títol XV de la nomenclatura.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Quin acord mèdic és necessari per ortodòncies, reeducació, ambulàncies...

Per a ortodòncia, cal l'acord del metge de la CASS amb recepta mèdica i pressupost ortopèdia.

Per ambulància, cal l'acord del metge de la CASS: presenteu la sol·licitud.

Per al reemborsament de fisioteràpia, cal l'acord del metge de la CASS, la recepta del metge i la sol·licitud del fisioterapèuta.

En tots els casos, la CASS podrà efectuar els reconeixements mèdics que es considerin oportuns.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Si el metge tractant, em recepta una rehabilitació i vaig al fisioterapeuta, s'ha d'informar a la CASS?

Sí. La demanda d'entesa prèvia s'ha de lliurar a la CASS.

La CASS ha de conèixer l'afecció causal i la teràpia proposada i en pot denegar el reeemborsament. Si es denega, el fisioterapeuta s'obliga a informar a l'assegurat.

La demanda d'entesa prèvia de rehabilitació s'ha d'enviar a la CASS i es considera acceptada si en el termini de 2 dies hàbils no es diu el contrari.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Caduquen les receptes per a un tractament de rehabilitació?

Sí. Les prescripcions tenen la validesa d'un mes. Si en el trascurs d'aquest temps no s'ha iniciat el tractament rehabilitador, caldrà una nova prescripció mèdica. Totes les sessions que no s'hagin fet durant el període acceptat en la presa en càrrec, deixaran de tenir validesa. El temps màxim de realització serà de 3 mesos, excepte en el cas de tractaments de manteniment o els estipulats per sessions anuals.

Si es fa una recepta per a un tractament (per ex. teràpia respiratòria), en el trascurs d'un altre (per ex. recuperació de genoll), s'haurà de mencionar a la recepta aquest fet i la CASS resoldrà segons legislació vigent.

Tornar a la capçalera de la pàgina

En quins casos es pot demanar la prolongació d'un tractament de rehabilitació?

Quan estigui justificat, es podran tramitar prolongacions de demandes.

En aquest cas, caldrà una valoració completa per part del / de la fisioterapeuta i es requerirà l'entesa mèdica de la CASS, en tots els casos.

Les prolongacions seran, o bé pel nombre residual de sessions, fins arribar al nombre de sessions estàndard, o bé per un nombre superior a aquest. 

Es podran sol·licitar prolongacions o demandes de més llarga durada en casos especials, si està justificat medicament, i en particular en els casos següents. En tots ells caldrà la valoració del metge o un informe mèdic complet:

- hemiplègies, paraplègies o tetraplègies, afeccions neurològiques de llarga durada.
- seqüeles d’encefalopaties infantils: en aquests casos la demanda inicial podrà ser de 30 sessions en tractament diari i les prolongacions en la fase de manteniment seran per a 2-3 sessions setmanals fins a completar el màxim anual autoritzat per la CASS.
- pseudoartròsis o retard de consolidació.
- amputacions.
- alteracions ortopèdiques infantils amb patologia de base (afeccions congènites).
- lesions radiculars.
- miopaties per afeccions renals.
- metabolopaties, oncologia.
- cures pal·liatives.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Què haig de fer perquè la CASS em reemborsi un treball d'ortodòncia o una pròtesi?

Heu de sol·licitar l'acord del dentista de la CASS.

Quan la demanda d'entesa prèvia es refereix a la realització d'aparells de pròtesi dentària o a actes d'ortopèdia dentofacial, l'absència de resposta de part de la CASS durant un període de 3 setmanes equival al refús de la demanda i permet a l'assegurat iniciar el procediment previst per la legislació vigent.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Necessito un aparell ortopèdic, s'ha de demanar una entesa prèvia?

Sí. S'ha de demanar l'entesa prèvia en tots els casos, a excepció dels aparells que figurin en la relació anomenada codificació i tarifes de responsabilitat de l'aparellatge de sèrie.

Prèviament a la dispensació de l'aparell, l'Àrea de Control Sanitari de la CASS examinarà la demanda d'entesa prèvia que s'haurà d'acompanyar d'una prescripció emesa per un metge indicant les patologies que justifiquen el tractament.

L'Àrea de Control Sanitari efectuarà els reconeixements mèdics que consideri oportuns sobre el beneficiari objecte de la demanda d'entesa prèvia.

Tornar a la capçalera de la pàgina

El meu fill ha de fer un tractament amb un logopeda, necessitaré l'entesa prèvia de la CASS?

Sí. Tot tipus de tractament en sèrie i la seva renovació se sotmet a l'entesa prèvia.

Una vegada lliurada la demanda d'entesa prèvia a la CASS, la manca de resposta per part de la CASS en el termini dels 10 dies següents a la recepció es considerarà aquesta acceptada.

El procediment distingeix entre prescripcions fetes per metges generalistes i pediatres (generalment retards en l’adquisició de la lectoescriptura, dislèxies, dèficit d’atenció...) i metges otorinolaringòlegs, internistes o rehabilitadors (generalment patologies orgàniques, accidents vasculars cerebrals, traumatismes craneoencefalics, reeducació cordes vocals...)

En cas de metges generalistes o pediatres:

a) El metge sol·licita el balanç en una recepta. Un cop fet el balanç, la logopeda cobrarà els honoraris a la persona i emetrà un full groc o electrònic que es farà arribar a la CASS junt amb l’original de la recepta, per ésser reemborsat a la persona.

b) La persona amb el balanç anirà al metge, perquè el valori i emeti una recepta per fer el tractament.

c) Un cop tingui la recepta, la persona haurà de venir a la CASS amb la recepta i el balanç per acordar el tractament, tant la recepta com el balanç originals es quedaran als arxius de l’àrea medica i a la persona se li lliurarà una fotocòpia de la recepta amb el número d’autorització RE.

d) Aquesta autorització haurà d’entregar-la a la logopeda que guardarà aquest número de RE per informar-lo en les subsegüents facturacions.

En cas de metges otorinolaringòlegs, internistes o rehabilitadors:

Si el metge descriu el tipus de teràpia a realitzar i nombre de sessions es podrà utilitzar la mateixa recepta pel balanç i la teràpia.

a) Malgrat això, el logopeda abans de començar el tractament, farà un balanç, cobrarà els honoraris a la persona i emetrà un full de prestacions que es farà arribar a la CASS junt amb una fotocòpia de la recepta, per ésser reemborsat a la persona.

b) La persona amb el balanç i la recepta original haurà de venir a la CASS per acordar el tractament, tant la recepta com el balanç originals es quedaran als arxius a control mèdic i a la persona se li lliurarà una fotocòpia de la recepta amb el número d’autorització RE.

c) Aquesta autorització haurà de lliurar-se a la logopeda que guardarà aquest número de RE per informar-lo en les subsegüents facturacions.

Tornar a la capçalera de la pàgina

Estic fent un tractament de logopèdia i vull canviar el professional, què he de fer?

Si existís un canvi de professional a mig tractament, la persona assegurada haurà de demanar una nova autorització “RE” per al nou logopeda en base a la recepta original.

Tornar a la capçalera de la pàgina

I si el metge tractant em prescriu un tractament que no consta a la nomenclatura d'actes i procediments mèdics?

Si un acte no figura en la nomenclatura pot assimilar-se a un acte de la mateixa importància que hi estigui inclòs. En aquest cas, el metge ha de mencionar al full de prestacions l'expressió "acte assimilat a..." seguida del número d'identificació, la lletra clau i el coeficient de l'acte de referència. En tots els casos, s'haurà de sol·licitar, obligatòriament, l'acord previ de la CASS.

Tornar a la capçalera de la pàgina