Objectius i competències
Breu presentació

La Constitució andorrana en l'article 30 garanteix el dret a la seguretat social en els termes següents:

Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats, l'Estat garantirà un sistema de Seguretat Social.

Andorra va ratificar la Carta Social Europea, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2005, la Carta Social estableix el dret a la seguretat social.

La CASS és l'organisme que administra el règim andorrà de seguretat social, creat l'any 1966 (Ordinació núm. 4 del Consell General de 12 de juliol de 1966). El Reglament general, administratiu, financer i tècnic de la seguretat social andorrana van ser aprovats el 25 de novembre de 1966. A partir de l'1 de novembre de 2009 entra en vigor la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

La CASS és una entitat parapública i té la missió d'assegurar la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema andorrà de seguretat social, sota el control del Govern.

Per a l'acompliment de la seva missió, la CASS té personalitat jurídica amb la plenitud de drets i obligacions que li són inherents.

Té com a principals missions,

1. Formalitzar inscripcions, altes, baixes i variacions de dades

2. Percebre les cotitzacions socials

3. Fer efectives les prestacions

4. Assumir les tasques d'inspecció i de control inherents a la seva missió

5. Gestionar el contenciós fins a la recaptació de les sumes degudes i/o fins a l'aplicació de les sancions corresponents

6. Citar i reclamar per via judicial els deutors i els infractors

7. Totes aquelles funcions previstes per la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social o per qualsevol altra normativa.

A més, la CASS està facultada per aplicar les normes tècniques i administratives dels tractats i dels convenis internacionals referents a la seguretat social i pot crear les comissions que s'estimi necessàries per al desenvolupament de les seves funcions. El règim jurídic de les comissions es crea per reglament.

El sistema andorrà de seguretat social s'estructura en dues branques:

Branca general

Branca jubilació

Els pressupostos de la CASS es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

D'altra banda, el Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener detalla la distribució de les competències relatives a l'assistència sanitària, on s'estableix que la CASS ha d'efectuar la recaptació de les cotitzacions dels seus assegurats i finançar els serveis sanitaris rebuts pels seus beneficiaris i en l'article 14 del Decret del 13-10-2010 de regulació del funcionament de l'organització en xarxa de l'atenció sanitària i sociosanitària assenyala que la CASS ha d'abonar, d'acord amb la normativa vigent, la tarifa de responsabilitat dels seus assegurats establerta per a cada procediment, com a conjunt coordinat d'actes o per acte individual, segons procedeixi.