Organització

El funcionament de la CASS es regeix per la  Llei de la seguretat social.

Formen l'estructura organitzativa de la CASS: el Consell d'Administració, el director i el personal que n'assegura el funcionament.

L'estructura de la CASS queda establerta en articles 43 al 65 del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.  

Consell d'Administració

És l'òrgan màxim de representació i d'administració de la CASS. Està compost per:

4 membres nomenats pel Govern, proposats respectivament pel: 

ministre encarregat de la política sanitària 
ministre encarregat de la política social 
ministre encarregat de la política laboral 
ministre de les finances

El Govern queda facultat, en qualsevol moment, per revocar els membres nomenats per ell i substituir-los. 

2 membres elegits en representació del col·legi electoral de les persones assalariades i assimilades
1 membre elegit en representació del col·legi electoral de les persones pensionades 
1 membre elegit en representació del col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi.

També assisteixen a les reunions amb veu però sense vot: 

el/la director/a general 
l'/la interventor/a delegat/ada del Govern 
el/la secretari/ària del Consell d'Administració 
qualsevol altre persona que decideixi el Consell d'Administració

 

El Consell d'Administració es reuneix, com a mínim, un cop al mes.