Expedients en matèria de seguretat social

La Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social regula els expedients en matèria de seguretat social, tant els que fan referència a les divergències que no tenen caràcter sancionador, com les qüestions relatives a infraccions, sancions, procediments i recursos.

La instrucció d'expedients s'ha d'ajustar al Codi de l'Administració i a la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal.

En el procediment sancionador s'apliquen de manera subsidiària les disposicions que regulen amb caràcter general el procediment sancionador en tot allò que no s'oposin a les normes sancionades regulades en la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social.

Es distingeixen:

1. Expedients no sancionadors

2. Expedients sancionadors

3. Recursos

Imprimir