Malalties professionals

Decret del 28-10-2009 pel qual s'aprova el Reglament que estableix la llista de malalties professionals i el procediment per al seu reconeixement

Prestacions familiars

Decret del 4-11-2009 pel qual s'aprova el Reglament regulador de prestacions familiars (A partir del 22 d'agost de 2014, Govern d'Andorra gestiona les prestacions familiars.)

Procediment administratiu de la seguretat social

Decret pel qual s'aprova el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social (Derogat)

Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social

Despeses de desplaçament i allotjament

Decret del 09-12-09 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d'allotjament

Càlcul de prestacions

Decret del 20 de gener del 2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador del càlcul de prestacions (Derogat)

Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del càlcul de prestacions de la seguretat social

Capital de defunció

Decret del 27-01-2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador del capital de defunció

Procediment de cotització i de recaptació

Decret del 10-02-2010 pel qual s'aprova el reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social (Derogat)

Decret del 13-10-2010 d'aprovació de la modificació de la disposició addicional tercera del Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social del 10 de febrer del 2010 (Derogat)

Decret del 5-06-2013 d'aprovació de la modificació de la disposició addicional tercera del Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social del 10 de febrer del 2010 (Derogat)

Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social

Sentència del Tribunal Superior que estableix l'obligació de cotitzar per una indemnització fixada en sentència neix amb la fermesa d'aquesta. La llei preveu només recàrrecs per la demora en el pagament i no interessos per un període anterior al naixement

Complements no contributius

Decret del 17-02-2010 pel qual s'aprova el reglament regulador dels complements no contributius de les pensions de viduïtat vitalícies i de jubilació (Derogat)

Pensions

Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les pensions de viduïtat de la seguretat social

Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estableix doctrina jurisprudencial en relació al càlcul de pensió de jubilació en aplicació del conveni de seguretat social entre Andorra i Espanya

Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estableix doctrina jurisprudencial en relació al càlcul de pensió de jubilació en aplicació del conveni de seguretat social entre Andorra i França

Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estableix doctrina jurisprudència en relació amb la interpretació del fet causant pel període mínim de cotització de la pensió d'invalidesa derivada de malaltia comuna (art. 167.2)

Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estableix doctrina jurisprudència en relació amb la interpretació del fet causant pel període mínim de cotització de la pensió d'invalidesa derivada de malaltia comuna (art. 167.2)

Inscripció, variació de dades d'empreses i afiliació

Decret del 25-02-2010 pel qual s'aprova el reglament regulador de la inscripció, variació de dades de les empreses i afiliació (Derogat)

Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament d'inscripció d'empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social

Eleccions al Consell d'Administració

Decret del 21-04-2010 pel qual s'aprova el Reglament de les eleccions al consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)

Prestacions d'incapacitat temporal

Decret del 28-04-2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions d'incapacitat temporal (Derogat)

Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les prestacions d'incapacitat temporal de la seguretat social

Prestacions d'invalidesa

Correcció d'errata del 26-01-2011 per la qual s'esmena l'error d'omissió constatat en el Decret pel qual s'aprova el reglament regulador de les prestacions d'invalidesa de la seguretat social del Decret del 12 de gener del 2011, publicat al BOPA núm. 4, any 23, de data 19 de gener del 2011 (Derogat)

Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les prestacions d'invalidesa de la seguretat social

Decret del 27-5-2015 d'aprovació del Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 16-09-2015 pel qual s'aprova el Reglament que regula l'actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l'àmbit de la seguretat social i el procediment de designació

Prestacions de reembossament fins al 100%

Decret del 16-02-2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Fe d'errata del 23-02-2011 per la qual s'esmena l'error constatat en el decret pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret de 9-03-2011 pel qual s'afegeix la disposició transitòria cinquena al Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 6-04-2011 pel qual es modifica el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret del 27-07-2011 de modificació de l'annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 16-11-2011 pel qual es fa públic la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la Caixa Andorrana de Seguretat Social reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret de l'11-07-2012 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret del 7-11-2012 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 23-01-2013 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 22-05-2013 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret del 5-11-2014 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat.

Decret del 26-08-2015 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret del 13-01-2016 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret de 6-4-2016 de modificació del Decret del 16-11-2011 pel qual es fa pública la relació de medicaments esp. costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret de 20-7-2016 que modifica el Decret pel qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Decret del 21-09-2016 de modificació del Decret pel qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat

Preus de referència de medicaments

Decret del 16-03-2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments

Decret del 20-04-2011 de modificació del Decret del 16 de març del 2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments

Decret del 28-10-2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 28-10-2015 d'aprovació de les tarifes de responsabilitat aplicables als medicaments francesos reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 23-12-2015 de modificació del Decret del 28 d'octubre del 2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Decret del 6-04-2016 pel qual s'estableixen tarifes de responsabilitat de la vacuna meningocòccica del grup B

Cotització reduïda per a les persones que tenen una activitat per compte propi

Decret del 22-02-2012 d'aprovació del Reglament que desenvolupa la cotització reduïda a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi

Decret del 10-07-2013 d'aprovació del Reglament que desenvolupa determinats aspectes sobre les condicions d'afiliació de les persones que treballen per compte propi i la cotització reduïda a la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Fórmules magistrals

Decret del 17-04-2013 d'aprovació del Reglament que estableix les tarifes de reemborsament de les fórmules magistrals que són finançades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Correcció d'errata del 15-5-2013 per la qual s'esmena un error de transcripció constatat en el percentatge d'un component de diverses fórmules magistrals publicat en la taula de l'Annex 1 del BOPA núm. 19, any 25, de data 24-4-2013, pàg. 1943

Diabetis mellitus 2

Decret del 12-11-2014 d'aprovació del Reglament de funcionament de la prova pilot del Model andorrà d'atenció sanitària basada en la diabetis mellitus 2

Nomenclatura

Decret del 28-10-2015 pel qual s'estableix la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del Servei de Permanències Mèdiques

Decret del 6-4-2016 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social en relació als drets de sala

Decret del 14-06-2017 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS en relació amb determinats actes i procediments del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària

Imprimir
Llista no exhaustiva