Maternitat
A partir de l'1 de novembre de 2009

El reembossament en cas de maternitat queda regulat a l'article 142 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social.

Té dret a prestacions de reembossament per maternitat

Persones assalariades que compleixin els requisits de l'article 99.

    • El salari global mensual cotitzat per la persona assalariada ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial. 
    • La persona assalariada, si no s'inclou en l'article 224 (règim especial), ha de complementar la cotització amb una quantitat que sumada a la cotització realitzada per l'empresa o empreses sigui igual a aquesta base mínima. 

Persones que realitzen una activitat per compte propi.

Persones incloses en qualsevol dels règims especials.

Persones beneficiàries de prestacions econòmiques i pensions de la CASS o de Govern.

Persones assegurades indirectes.

He d'informar a la CASS per tenir dret a les prestacions de reembossament per maternitatQui l'ha de presentar

L'embarassada ha de notificar a la CASS el seu estat. 

Què comprenen les prestacions de reembossament per maternitat

a) El pagament del preu fet del part corresponent als honoraris del/de la metge/essa o del/de la llevador/a.

b) El reembossament de les despeses de sojorn a la clínica o a l'hospital.

c) La cobertura de les despeses mèdiques, de farmàcia, d'hospitalització que es puguin produir eventualment a conseqüència del part.

d) Els controls prenatals definits per reglament.

e) Les despeses derivades de l'estat de salut del nadó mentre estigui ingressat a la clínica o a l'hospital.

Què s'abona

Les despeses per maternitat s'abonen en el 100% de les tarifes de responsabilitat i d'acord amb la nomenclatura dels actes sanitaris vigents. Tingueu en compte el Reglament d'aplicació núm. 23. Protecció maternal

Imprimir