Mediador

Protocol d'actuació i sol·licitud

La sol·licitud per la intervenció de la mediació s'ha de fer per escrit complimentant el formulari posat a disposició a la pàgina web CASS o a l'Àrea d'Atenció al Públic.

Aquesta sol·licitud no suspèn, en cap cas, els terminis de recurs.

L'acció del mediador es fa dins del marc de les regles professionals i deontològiques. Les situacions són examinades en la seva globalitat amb imparcialitat, neutralitat, confidencialitat i esperit d'independència.

El mediador examina amb deteniment la sol·licitud i l'instrueix fins a la seva resolució.

L'objectiu és de trobar una solució acceptable per les dues parts i de donar les explicacions necessàries per la seva comprensió.

 

Protocol

Sol·licitud d'intervenció

Informe (setembre 2016-febrer 2017)

Informe (març 2017 -agost 2017)

Nota: S'ha eliminat en la versió pública de l'informe la taula recull de les atencions realitzades per preservar la intimitat dels demandants de mediació.