Pensió d'orfenesa

Qui té dret a la mort de la persona difunta

Menors de 18 anys 

 • Fills de la persona assegurada difunta 
 • Fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet si convivien i depenien econòmicament de la persona assegurada difunta i no cobren cap altra pensió d'orfenesa generada pel seu progenitor que no forma part d'aquest matrimoni o parella de fet.

Entre 18 i 25 anys

 • Cursen estudis en un establiment d'ensenyança reconegut i no perceben rendes regulars derivades de treball assalariat o d'activitat professional d'una quantitat igual o superior al salari mínim oficial en còmput anyal. 
 • Són discapacitades i no cobren una pensió de solidaritat, d'acord la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, o una pensió derivada de la situació de discapacitat fora d'Andorra. 

Tenir dret a pensió d'orfenesa

Per tenir dret a la pensió d'orfenesa, la persona assegurada difunta ha de complir els requisits generals, articles 117, 118 i 120 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre de 2008, de la seguretat social.

O, quan la persona difunta no compleix els requisits generals, però ha cotitzat a la branca general com a mínim 12 mesos (1 any) en els darrers 18 mesos (1 any i mig) abans de la seva mort.

Computen com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant d'ocupació en el Servei d'Ocupació.

No computen per a la cotització, les cotitzacions a la branca general de les persones de 65 anys o més que no reben cap pensió de la CASS i que només cotitzen a la branca general.

Pensió d'orfenesa i pensió temporal de viduïtat

Quan concorri el beneficiari d'una pensió temporal de viduïtat amb un o diversos beneficiaris de pensions d'orfenesa, o diversos beneficiaris de pensions d'orfenesa, la suma dels respectius imports de pensió no pot excedir el 100% de la pensió o del salari que percebia la persona assegurada difunta -o de la suma d'ambdós si aquesta perona percebia l'una i l'altre-, o de la base de cotització dels assegurats per compte propi si el causant es trobava inclòs en aquest col·lectiu. En cas que es doni aquest excés, l'import de les pensions es redueix proporcionalment.

L'import de la pensió d'orfenesa és...

Per cada orfe és el 30% del salari mínim oficial.

Per a l'any 2017, l'import de la pensió queda establert en: 297,44 euros.

Si mort el pare i mare pot suposar: generació del dret de dues pensions d'orfenesa, si ambdós compleixen els requisits establerts en la Llei de la seguretat social i les pensions s'acumulen. 

Extinció de la pensió d'orfenesa 

 • Complir l'edat màxima fixada en cada supòsit .
 • Ser adoptat. 
 • Mort del beneficiari. 
 • Orfes majors de 18 anys i menors de 25 anys deixar de complir els requisits de l'art. 189.2, és a dir,
  • cursar estudis en un establiment d'ensenyança reconegut i no percebre rendes regulars derivades del treball assalariat o d'una activitat professional d'una quantitat igual o superior al salari mínim oficial en còmput anyal o
  • ser discapacitats i no cobrar una pensió de solidaritat, d'acord amb el que es regula a a la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, o una pensió derivada de la situació de discapacitat fora d'Andorra. 
 • Si són fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o parella de fet, cobrar una pensió d'orfenesa i/o alimentària incompatible. 

Compatibilitat de la pensió d'orfenesa amb:

 • Qualsevol renda derivada del treball assalariat o activitat professional de la persona beneficiària mentre no tingui 18 anys.
 • Qualsevol prestació d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, pensió d'invalidesa o viduïtat.
Imprimir
Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social
Pensió d'orfenesa