Capital per jubilació

El capital és el retorn de les cotitzacions efectuades a la branca jubilació. Si teniu dret a capital es retornen les cotitzacions a la branca jubilació i aquests imports s'actualitzen amb l'IPC anual llevat que la Llei del pressupost de cada any disposi altrament.

Les cotitzacions corresponents al període de vint-i-quatre mesos anteriors a l'any en què s'atorga el capital de jubilació, no s'aplica cap actualització. Per actualitzar les mensualitats anteriors a l'any 1998, s'aplica la mitjana dels IPC francès i espanyol.

Requisits

Haver complert 65 anys

Haver cotitzat a la branca jubilació: 

  • Entre 60 i 180 mesos.
  • Si ho escull, la persona assegurada que sigui beneficiària d'una pensió de jubilació d'un import igual o inferior al 5% del salari mínim oficial.

Pagament

Es retorna a la persona assegurada les cotitzacions actualitzades d'acord amb l'IPC. 

 

Any
IPC
1998
1,62%
1999
2,68%
2000
4,32%
2001
2,77%
2002
3,40%
2003
2,88%
2004
3,35%
2005
3,10%
2006
3,20%
2007
3,87%
2008
1,98%
2009
0,00%
2010
1,60%
2011
2,50%
2012 1,10%
2013 0,00%
2014 0,00%
2015 0,00%
2016 0,04%

 

Per actualitzar les mensualitats anteriors, s'aplica la mitjana dels IPC francès i espanyol.

Quan es fa efectiu el pagament

El dret al pagament del capital per jubilació es fa efectiu a comptar del moment de presentació de la sol.licitud  de la persona assegurada en arribar els 65 anys.

Si la persona asegurada causa defunció i no ha cobrat el capital per jubilació, el vidu o la vídua té dret a la meitat del capital per jubilació sempre que reuneixi els requisits per la pensió de viduïtat vitalícia.

Quan prescriu el dret a percebre la prestació, és a dir, hi ha un termini perquè faci la sol·licitud

El dret a percebre prestacions a tant alçat i per una sola vegada prescriu als 3 anys a comptar del moment en què es té dret al seu cobrament.

Així, si no sol·liciteu el capital per jubilació en els 3 anys posteriors a la data del vostre aniversari, perdeu el dret a percebre la prestació.

Imprimir