Pensió de jubilació

Requisits

Haver complert 65 anys.

Haver cotitzat a la branca jubilació almenys 180 mensualitats

Com es calcula l'import de la pensió de jubilació als 65 anys

S'han de tenir en compte els conceptes següents:

Preu de venda del punt (PV): És el valor dels punts de jubilació adquirits que es determina per  la Llei de Pressupost.

Preu de compra del punt: És l'import fixat anualment d'acord amb la Llei de Pressupost. Qualsevol increment del preu de compra suposa l'augment de la cotització per mantenir o incrementar la taxa de substitució.

Punts pensionables de la persona assegurada a la data 1/3/2015, es calculen com segueix:

Punts pensionables PP (fv) = punts de jubilació adquirits abans 1 de març 2015 /(12 * nombre de mesos cotitzats abans 1 de març del 2015 (MC(fv))

Punts pensionables de la persona assegurada a partir la data 1/3/2015, es calculen com segueix:

punts pensionables PP (fv-fj)  = punts de jubilació adquirits a partir 1 de març 2015 /(12 * mesos cotitzats a partir 1 de març 2015 MC (fv-fj))

Punts pensionables ( PP1, PP2 i PP3)

            PP1= 200% salari mínim / (480 * preu venda punt)

            PP2= 250% salari mínim /(480 * preu venda punt)

            PP3= 300% salari mínim/(480 * preu venda punt)

Coeficients reductors

            CR1=0,75

            CR2= 0,50

            CR3=0,25

Càlcul de l'import de la pensió amb els punts adquirits abans de l'1/03/2015

Pensió = preu de venda del punt * nombre de mesos * punts pensionables

Càlcul de l'import de la pensió amb els punts adquirits de l'1/03/2015 fins a la jubilació

S'apliquin les fórmules següents:

- Si els punts pensionables són iguals o inferiors a PP1:

Pensió= PV * MC(fv) * PP(fv) +PV * MC(fv-fj) * PP(fv-fj)

- Si els punts pensionables són superiors  a PP1, però iguals o inferiors a PP2:

Pensió= PV*MC(fv)*PP(fv)+PV*MC(fv-fj)*[PP1+(PP(fv-fj)-PP1))*CR1]

- Si els punts pensionables són superiors a PP2 però iguals o inferiors  a PP3:

Pensió= PV*MC(fv)*PP(fv)+PV*MC(fv-fj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP(fv-fj)-PP2)*CR2]

- Si punts pensionables són superiors  a PP3:

Pensió= PV*MC(fv)*PP(fv)+PV*MC(fv-fj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP3-PP2)*CR2)+(PP(fv-fj)-PP3)xCR3]

Quan he de sol·licitar la pensió de jubilació

La pensió té efecte a partir del dia de l'aniversari si la sol·licitud s'ha presentat dins el termini màxim de 3 mesos posteriors a l'aniversari.

Si se sol·licita després d'aquest termini, la pensió té efecte a la data de sol·licitud, d'acord amb l'article 114.2 de la Llei 17/2008, de 3 d'octubre, de la seguretat social.

A més, el dret a percebre cadascuna de les mensualitats prescriu als 3 anys des del seu respectiu venciment.

Si continuo treballant i no tinc dret a la pensió de jubilació després dels 65 anys...

La persona assegurada, en complir seixanta-cinc anys, pot optar per ajornar el cobrament de la prestació de jubilació, sempre que continuï cotitzant a la branca general i a la branca jubilació fins al moment de la jubilació efectiva.

Més informació:

Pensió abans dels 65 anys
Pensió després dels 65 anys
Treball i pensió de jubilació
Imprimir