Pensió de viduïtat

Qué és

És una pensió destinada a compensar la pèrdua de guanys resultants de la defunció de la persona assegurada directa.

Es distingeixen:

S'han de complir condicions

Sí.

S'ha de distingir entre:

Malaltia comuna o accident no laboral

Si el difunt té: 

  • menys de 30 anys = 36 mesos cotitzats dels últims 48 mesos
  • més de 30 anys = 60 mesos cotitzats dels últims 72 mesos

- Computen els períodes efectius de cotització aquells en què la persona ssegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant en el Servei d'Ocupació.

- No computen per a la cotització, les cotitzacions a la branca general de les persones de 65 anys o més que no perceben cap pensió i només cotitzen a la branca general.

Accident laboral o malaltia professional

No es requereixen períodes de cotització.

Qui té dret a la mort de la persona difunta a una pensió de viduïtat 

  • Cònjuge supervivent 
  • Parella de fet 
  • Vinculació anterior per matrimoni o parella de fet sempre que:  

Qui té dret a una pensió de viduïtat

  • El cònjuge supervivent o la persona unida formant una unió estable de parella que acreditin una vigència de 2 anys de matrimoni o d'unió estable o bé que hi hagi fills comuns.
  • També té dret la persona que ha estat vinculada a la persona assegurada difunta per matrimoni o unió estable de parella i existeixi separació, divorci o extinció de la unió estable de parella sempre que reuneixi els requisits següents:
  • acreditin  2 anys de matrimoni, d'unió estable o bé fills comuns, que no s'hagin tornat a casari que tinguin dret a percebre del difunt una pensió compensatòria o una pensió d'aliments, o acrediti que en el moment del fet causant, la persona difunta satisfeia tota o part de les càrregues familiars que corresponguin al cònjuge o parella supervivent.

 

L'import de la pensió està limitat

Quan concorri el beneficiari d'una pensió temporal de viduïtat amb un o diversos beneficiaris de pensions d'orfenesa, o diversos beneficiaris de pensions d'orfenesa, la suma dels respectius imports de pensió no pot excedir el 100% de la pensió o del salari que percebia la persona assegurada difunta - o de la suma d'ambdós si aquesta perona percebia l'una i l'altre-, o de la base de cotització dels assegurats per compte propi si el causant es trobava inclòs en aquest col·lectiu. En cas que es doni aquest excés, l'import de les pensions es redueix proporcionalment.

La persona beneficiària d'una pensió de viduïtat vitalícia que concorri en qualsevol dels supòsits del paràgraf anterior no tindrà reducció de la pensió per aquesta circumstància.

Imprimir