Notes per a l'ús del sistema de fulls de prestacions electrònics a les farmàcies

1. La recepta de medicaments ha d’estar vigent, datada, signada pel metge, amb el nom i cognoms del pacient, i sense rectificacions ni afegits.

2. No es poden dispensar medicaments per a un període superior al mes de tractament. Les receptes caduquen als 3 mesos si no són de tractament continuat.

3. És obligatori informar del prestador ordenant (codi prestador - metge que signa la recepta).

4. Si el prestador ordenant és un metge de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i està disponible a la llista el posarem, en cas contrari, posarem com a prestador ordenant l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

5. Si es tracta d’un accident de treball, s’ha d’especificar el risc d’accident laboral i informar el número d’aquest en el camp previst (ex. AC200700011111). Verificar, primer, que el carnet d’accident de treball sigui vigent, i que la recepta del metge comporti la menció d’accident laboral.

6. El farmacèutic ha de conservar la recepta original i adjuntar-la al rebut CASS signat pel pacient (el resguard se’l queda el pacient).

7. Si es tracta d’un tractament continuat o de venda parcial, el procediment és el mateix, però el farmacèutic posa el segell de la farmàcia amb la data a la recepta original i en conserva una fotocòpia. L’original es retorna al pacient.

8. El farmacèutic no retallarà les vinyetes, però les ha de ratllar.

9. Quan tanqui i enviï la remesa a la CASS, el farmacèutic ha de posar totes les receptes dins el sobre subministrat per la CASS, informar de les dades de la remesa en el sobre i dipositar-lo a la bústia de la farmàcia. El contingut de cada sobre ha de quadrar amb la remesa enviada.

10. No s’han d’enviar a la CASS, els articles no reemborsables.

11. Si un pacient porta diferents receptes d’un mateix metge, s’ha de fer un únic full de prestacions electrònic, i agrupar les receptes en una mateixa venda. Ara bé, si les receptes són de metges diferents no es poden agrupar.

12. Els medicaments han d’estar catalogats com a:

a. Farmàcia espanyola
b. Farmàcia francesa
c. Para-farmàcia espanyola
d. Para-farmàcia francesa

Tractament de les receptes electròniques

Quan la farmàcia rebi una recepta signada pel metge, el procediment que s’ha de seguir és el següent:

Passar la targeta de la persona assegurada. 
Passar el codi de barres de la recepta.

La resta de procediments són els mateixos:

Lliurar els medicaments.
Ratllar el codi de barres dels medicaments.
Enviar les receptes electròniques a la CASS.
Enviar els sobres amb les receptes a la CASS.
La CASS escanejarà les receptes.

El farmacèutic omplirà un full de prestacions en suport paper si...

1. El pacient no porta la targeta sanitària de la CASS.

2. És una fórmula magistral.

3. En cas d’accident laboral, la persona assegurada no presenta el carnet d’accident de treball o aquest no està vigent.

4. La persona assegurada és pensionista d’accident laboral o malaltia professional.

5. És un article d’ortopèdia.

6. Es tracta de bolquers.

7. És un article relacionat amb l’hormona del creixement, tractament de fertilitat o estimulació o vacuna per a l’al·lèrgia.

8. Com a últim recurs, si hi ha algun tipus de dubte o problema.

Quan es pot enviar la remesa

Les remeses es poden enviar les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana.

És recomanable enviar una remesa al dia.

No s’ha d’esperar que es reculli la bústia de la CASS per enviar remeses electrònicament.

Imprimir