Targeta sanitària

 

Per a què serveix la targeta sanitària

La targeta sanitària identifica les persones assegurades i s'ha de presentar en tots els tràmits i prestacions relacionades amb la seguretat social. En el moment del lliurament, la CASS pot sol·licitar a la persona assegurada les dades que no tingui o que cregui convenients.

La targeta permet acreditar la condició d'assegurat, ja sigui davant els professionals de la salut (metges, farmàcies...) o a les oficines de la CASS.

La targeta és personal i intransferible i l'ús fraudulent està penalitzat.

Quines dades conté

Conté dades administratives i cap dada mèdica.

Què he de fer per sol·licitar-la

Si encara no disposeu de la targeta, heu d'emplenar la sol·licitud i lliurar-la a l'Àrea d'Atenció al Públic, al Comú en horari d'atenció al públic o a les bústies de la CASS de les farmàcies i d'alguns consultoris.

La sol·licitud signada ha d'anar acompanyada d'una fotografia mida carnet.

Els menors de 16 anys també tenen targeta sanitària i l'han de sol·licitar, en aquest cas, no cal fotografia i no ha d'estar signada.


Quina avantatge té ?

Les dades es transmeten de manera electrònica i això permet a la CASS agilitar els tràmits i a l'assegurat percebre els reemborsaments de manera més ràpida.

Quin procediment seguirà el professional de la salut quan li presenti la targeta

Quan presenteu aquesta targeta, el professional de la salut ja no us farà un full de prestacions en suport paper.

La transacció de dades es fa de manera electrònica, així se simplifica la gestió de dades i els tràmits de reemborsament de prestacions es poden agilitzar.

A través d'un lector de targetes es capturen les dades administratives de l'assegurat i per mitjà d'un programa informàtic es generarà el full de prestacions electrònic on constaran la nomenclatura dels actes mèdics i les prestacions realitzades.

El professional de la salut us farà signar un rebut conforme s'autoritza la transmissió de dades a la CASS via electrònica i us en lliurarà una còpia, que és el resguard.

Per a què serveix el resguard que em donarà el professional de la salut

El resguard serveix per verificar el pagament amb el rebut del vostre banc o per a identificar la prestació si feu una consulta o reclamació a les oficines de la CASS.

Com puc identificar la prestació que se m'ha reemborsat en el rebut del banc

Al rebut del banc constaran les dades següents,

• DATA ACTE: 17/04/2007
• DADES TIQUET, NÚM. FULL: 00353 IMPORT BRUT: 77,38

Aquestes dades també consten al resguard del full de prestacions electrònic.

En quins casos no és operativa la targeta sanitària

La targeta no és operativa ni a Espanya, ni a França, ni a Portugal, i no es podrà utilitzar si el professional de la salut no ha signat el conveni amb la CASS.

He d'anar a la farmàcia a comprar medicaments, quin procediment seguirà el farmacèutic

El farmacèutic comprovarà que la recepta de medicaments sigui vigent, datada i signada pel metge, amb el nom i cognoms del pacient i sense rectificacions ni afegits.

Si tot es correcte, trametrà les dades via electrònica, i ens lliurarà el corresponent resguard. El farmacèutic es queda la recepta mèdica i la còpia del rebut de la farmàcia que la CASS recollirà per fer els corresponents controls.

Com s'envien les dades dels fulls de prestacions electrònics a la CASS

Cada dia, els professionals de la salut es connecten al portal de la CASS i amb el certificat digital envien el fulls de prestacions signats electrònicament.

La signatura digital permet verificar la identitat de l'emissor i la integritat del contingut de la informació enviada, és a dir, que l'emissor és qui diu que és i que la informació xifrada no s'ha modificat abans d'arribar al destinatari.

Per tal que el professional de la salut pugui trametre les dades, cal que el pacient ho hagi autoritzat prèviament signant un compromís en què atorga el consentiment necessari, d'acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Imprimir
Tarjeta_Sanitària_davant_darrera
Targeta Sanitària de la CASS