Persones registrades al Servei d'Ocupació que no reben la prestació econòmica per desocupació involuntària
Llei 25/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social

Qui es troba inclòs en aquest règim especial

Les persones que compleixen les condicions establertes a l'article 224 bis creat en la  Llei 25/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social i que són les següents: 

Tenir entre 18 anys i els 65 anys.
Tenir, com a mínim, 3 anys de residència continuada a Andorra.
Estar inscrit al Servei d'Ocupació com a demandant d'ocupació. 
No rebre la prestació econòmica per desocupació involuntària.
Les persones majors de 35 anys han d'acreditar 36 mesos cotitzats.

Què ha de fer la persona

Sol·licita l'afiliació i la variació de dades, també, ha d' informar de l'alta o la baixa a la seguretat social.

Tinc un termini per comunicar la variació de dades d'afiliació a la CASS

Les dades que experimentin variació s'han de comunicar dins dels 6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

I si em vull donar de baixa

Heu de presentar el document de baixa, fins que no presenteu aquest document no s'extingeix l'obligació de cotitzar. Tingueu en compte que la CASS i el Servei d'Ocupació poden compartir informacions i dades necessàries o convenients per comprovar la validesa de les dades consignades als expedients.

Quin import es cotitza

Només cotitzen a la branca general = 10%
Base de cotització = 100% del salari mínim mensual

Per a l'any 2017,

10% de 991,47 = 99,15 euros/mensuals

Quan s'ha de pagar la cotització

Els 15 dies naturals següents al venciment del període de liquidació. És a dir, del dia 1 al 15 de cada mes.

Quins drets tinc si cotitzo en aquest règim especial

Prestacions de reemborsament per a la persona sol·licitant i les persones assegurades indirectes que constin al seu càrrec. Les prestacions de reemborsament es cobreixen a comptar des del 1r. dia de la data de sol·licitud registrada a la CASS i sempre que s'estigui al corrent de pagament de cotitzacions.

En canvi, els períodes cotitzats no computen per tenir dret a prestacions econòmiques, però sí que generen dret a pensió de reversió. Per tenir dret a la pensió de viduïtat i orfenesa computaran com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant d'ocupació en el Servei d'Ocupació.

No computen les cotitzacions a la branca general de les persones de 65 anys o més que no perceben cap pensió i només cotitzen a la branca general.

I si m'he de donar de baixa al Servei d'Ocupació per motius de salut

Podeu seguir formant part d'aquest règim especial, ara bé, la malaltia greu ha d'estar acreditada per la CASS i ha d'incapacitar per desenvolupar qualsevol activitat professional.

Puc beneficiar-me d'aquest règim especial encara que m'hagi hagut de donar de baixa del Servei d'Ocupació abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei

Sí, sempre que compliu les condicions esmentades més amunt: malaltia greu acreditada per la CASS i incapacitat per desenvolupar qualsevol activitat professional.

Imprimir