Persones estudiants entre 25 i 30 anys
Llei 25/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social

Qui es troba inclòs en aquest règim especial

Les persones compreses entre els 25 anys i els 30 anys, ambdós inclosos, que voluntàriament volen pertànyer a aquest col·lectiu, d'acord amb l'article 223 bis creat en la Llei 25/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

Quines condicions s'han de complir 

  • No poden ser inscrits com a persones assegurades indirectes,
  • Cursen estudis en un establiment d'ensenyança reconegut, 
  • No treballen de forma regular, i
  • No fan cap activitat laboral per compte propi.

Què ha de fer l'estudiant

Sol·licita l'afiliació i la variació de dades, i informar de l'alta o la baixa a la seguretat social.

Tinc un termini per comunicar la variació de dades d'afiliació a la CASS

Les dades que experimentin variació s'han de comunicar dins dels 6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

En tot cas, heu de presentar el certificat d'estudis del ministeri d'educació o d'ensenyament superior o la matrícula dels estudis que esteu realitzant.

Aquest document s'ha de presentar una vegada a l'any a l'inici del curs escolar mentre es cursin estudis i es compleixin els requisits de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

Si no presenteu el certificat d'estudis o la matrícula, deixereu de tenir dret a la cobertura sanitària (branca general) i la CASS, d'ofici, us donarà de baixa.

I si em vull donar de baixa

Si us voleu donar de baixa abans que finalitzi el curs, heu de presentar el document de baixa, fins que no presenteu aquest document no s'extingeix l'obligació de cotitzar.

Quin import es cotitza

Només es cotitza a la branca general = 10%

Base de cotització = 55% del salari mínim mensual.

Per a l'any 2017,

El salari mínim mensual és 991,47 euros.

El 55% del salari mínim mensual és 545,31 euros/mensuals.

El 10% de la base de cotització és 54,53 euros/mensuals.

Quan s'ha de pagar la cotització

Els 15 dies naturals següents al venciment del període de liquidació. És a dir, del dia 1 al 15 de cada mes.

A quines prestacions tinc dret

La inclusió en aquest règim especial dóna dret exclusivament a gaudir de les prestacions de reembossament, excepte de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat per recursos econòmics insuficients.

Però, no es té dret a les prestacions econòmiques, ni a la pensió de reversió. D'altra banda, no es poden tenir a càrrec persones assegurades indirectes, encara que cotitzin al règim general.

Però, si treballo a l'estiu, què he de fer

Podeu continuar cotitzant a aquest règim especial i cotitzar el salari que percebeu en el règim general.

Si el salari és inferior al salari mínim oficial no heu de completar la cotització per tenir dret a les prestacions.

Imprimir