Tràmits als Comuns
Sol·licitar un certificat

Qui pot sol·licitar

La persona assegurada, que s’ha d’identificar amb un document d’identitat (passaport ...).

Un representant sempre que presenti una autorització de la persona assegurada i un document d’identitat

Cost del certificat

Un euro per a les persones assegurades amb activitat i 4 euros per a les empreses.

Quan puc recollir el certificat

Personalment 2 dies després de la sol·licitud al Comú en horari d’atenció al públic.

Si ho demaneu expressament, la CASS us el pot enviar per correu postal.

Quins certificats podeu sol·licitar al Comú

Vida laboral:

El certificat detallarà on heu treballat o treballeu i en quin període. Si el demaneu per canvi de residència introduïu la nova adreça del país on aneu.

Persona assegurada indirecta:

El certificat detallarà que la persona sol·licitant té inscrita una o diverses persones com a persona assegurada indirecta als arxius de la CASS.

Si la persona assegurada indirecta és estudiant, major de 18 anys i menor de 25, el certificat no precisarà la cobertura, només atestarà que es compleixen els requisits per ser persona assegura indirecta.

Treballador per compte propi:

El certificat detallarà que la persona sol·licitant figura inscrita als arxius de la CASS i consta com a persona que realitza una activitat per compte propi, amb data d’inici, data de baixa o vigència.

Baixa mèdica:

Feu constar el període de baixa. Escolliu si només voleu que el certificat detalli la data de baixa o la data i l’import que percebeu o heu percebut.

Pensions:

Escolliu si només voleu que el certificat detalli el tipus de pensió o el tipus de pensió i l’import i l’any a què fa referència la pensió.

Residents passius:

Escolliu el tipus de certificat tenint en compte que:
- Renovació de residència passiva: Indicarà quina cobertura teniu.
- Recuperació de l’INAF per immigració: Indicarà que no teniu cap deute amb la CASS.

Persona titular d’un formulari de conveni:

Indiqueu el país de conveni i el certificat detallarà que segons els arxius de la CASS sou titular d’un formulari (tipus de formulari), en qualitat de (pensionista, persona assegurada indirecta...) i conveni que us afecta.

Empresa:

Feu constar el núm. d’empresa que us identifica als arxius de la CASS.

Escolliu el tipus de certificat tenint en compte que:

- Estar al corrent del pagament: el certificat detallarà que l’empresa consta inscrita als arxius de la CASS i que ha satisfet les declaracions de salaris mensuals i no té cap deute pendent a la CASS fins a la data de sol·licitud.

- Relació d’empleats d’alta: el certificat detallarà que l’empresa consta inscrita als arxius de la CASS, la data en què es va donar d’alta, el núm. d’empresa i inclourà una llista annexa amb el nom i els cognoms de les persones assalariades, i el nombre per mes declarat durant el període marcat.

- Classificació administrativa del Govern: el certificat detallarà la relació de persones treballadores (nombre, i nom i cognoms) d’alta a la data del certificat.

- Nombre de treballadors per mes declarat a la CASS els darrers tres anys: el certificat detallarà el nombre de persones assalariades tal com consten inscrites als arxius de la CASS.

Altres:

Marqueu aquest apartat quan cap dels punts detallats no s’adeqüi a les vostres necessitats.

Descarregar Formulari