Tràmits als Comuns
Inscriure un titular de la llar familiar (patró domèstic)

Inscripció

Com a requisit previ a l’inici de les seves activitats de la persona assalariada, han de sol·licitar a la CASS la seva inscripció en el sistema de la seguretat social.

Variació de dades d'inscripció

La comunicació de variacions de les dades d’inscripció s’efectua dins del termini de 6 dies naturals, comptats a partir de la data en què es produeixin i és obligatòria.

Baixa 

El titular de llar familiar (patró domèstic)  ha de comunicar l’extinció o cessament temporal o definitiu de l’activitat a la CASS en el termini de 6 dies naturals següents a l’extinció o cessament.

Incompliment de l'obligació d'inscripció

Quan la CASS té coneixement de l’incompliment de les obligacions d’inscripció, procedeix d’ofici a realitzar les actuacions corresponents a la inscripció.

Conservació de dades

Els titulars d'una llar familiar (patrons domèstics) estan obligats a conservar, per un període mínim de 5 anys, els documents justificatius de la inscripció, així com els documents d’afiliació, comunicació d’alta i baixa i comunicacions de variació de dades.

On heu de presentar la sol·licitud

Heu de presentar la sol·licitud al Comú. La sol·licitud s'enviarà a la CASS que procedirà a inscriure, donar de baixa o variar les dades de la llar familiar.

Podeu autoritzar una persona a tramitar la sol·licitud (en aquest cas, cal una autorització, una fotocòpia del passaport o document d’identitat de la persona sol·licitant i un document identificatiu de la persona autoritzada).

Descarregar Formulari