Tràmits als Comuns
Declarar un accident laboral

Cal adjuntar documentació a la declaració d'accident laboral

Sí. La declaració laboral ha d'anar acompanyada d'un informe mèdic.

Obligació de l’empresa

És obligació de l’empresa comunicar la declaració d’accident laboral de les persones assalariades que li presten serveis a la CASS en el termini de 2 dies hàbils des que s’ha produït el fet que ha ocasionat l’accident.

L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’empresa no suposa la pèrdua de cap dret de la persona que ha sofert l’accident.

Obligació de les persones que realitzen una activitat per compte propi

És obligació de les persones que realitzen una activitat per compte propi comunicar la declaració d’accident laboral a la CASS en el termini de 2 dies hàbils des que s’ha produït el fet que ha ocasionat l’accident.

Accident laboral i seguretat social


Les prestacions que derivin d’accident laboral o malaltia professional no exigeixen períodes previs de cotització.

On heu de presentar la declaració

Heu de presentar la declaració al Comú.

La declaració s'enviarà a la CASS en un sobre tancat i la CASS procedirà a gestionar la declaració d'accident laboral.

Si és desfavorable, la CASS us ho notificarà i contra aquesta decisió, podeu presentar recurs davant el Consell d’Administració de la CASS en el termini de 13 dies hàbils següents als de la notificació, d’acord amb l’article 255 de la Llei 17/2008, de 3 d’octubre, de la seguretat social.

Podeu autoritzar una persona a tramitar la sol·licitud (en aquest cas, cal una autorització, una fotocòpia del passaport o document d’identitat de la persona sol·licitant i un document identificatiu de la persona autoritzada).

Descarregar Formulari