Tràmits als Comuns
Lliurar altes mèdiques

Alta mèdica

No és obligatori presentar l'alta mèdica, excepte si la concedeix la CASS en l'àmbit de les funcions de control o si el metge o odontòleg tractant l'emet abans de finalitzar el període d'incapacitat temporal establert al certificat mèdic inicial o a la seva prolongació.

Procediment que ha de seguir la persona assegurada

Per percebre la prestació econòmica s’ha de presentar al Comú el certificat on consti el segell i/o signatura de les empreses on treballa la persona assegurada si és assalariada i consti que, durant el període de baixa mèdica, la persona assegurada no ha treballat.

Quin és el procediment que segueix el Comú

El Comú recull el certificat que fa arribar a la CASS.

Les dades són tractades de manera confidencial i trameses en sobres tancats.

Imprimir