Tràmits als Comuns
Afiliar, variar les dades i donar d'alta a una persona assalariada o assimilada

Qui es pot afiliar com a persona assalariada o assimilada

  • Persones assalariades
  • Socis que presten un servei o realitzen una obra per compte de la societat de la qual són socis, sota la direcció dels òrgans socials a canvi d’una remuneració periòdica
  • Persones que treballen a la funció pública
  • Persones que ocupen càrrecs públics i/o polítics remunerats
  • Pastors 

Qui afilia a les persones assalariades 

Les empreses han de sol·licitar l’afiliació al sistema de les persones assalariades que, sense estar afiliades, ingressen al seu servei. 

La sol·licitud d’afiliació aportant els documents exigits per la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, implica l’alta inicial en el règim general.

Les persones assalariades, si l’empresa no compleix l’obligació d’afiliar-se, poden sol·licitar directament la seva afiliació a la CASS, en qualsevol moment posterior a la constatació de l’incompliment de les obligacions per part de l’empresa.

La CASS pot d’ofici efectuar l’afiliació quan comprovi l’incompliment de l’obligació de sol·licitar l’afiliació per part de les persones assalariades o de les empreses a les que incumbeixi aquesta obligació. 

Quin és el termini per sol·licitar l’afiliació 

S’ha d’efectuar dins dels 3 primers dies a comptar des de l’inici de la relació laboral per part de la persona assalariada. 

Qui comunica la variació de dades de l’afiliació

L’empresa ha de comunicar la variació de dades d’afiliació, en el seu defecte la persona assalariada interessada en un termini de 6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

On heu de presentar la sol·licitud

Heu de presentar la sol·licitud al Comú. La sol·licitud s'enviarà a la CASS que procedirà a afiliar, donar d'alta o a variar les dades de la persona assalariada o assimilada.

Podeu autoritzar una persona a tramitar la sol·licitud (en aquest cas, cal una autorització, una fotocòpia del passaport o document d’identitat de la persona sol·licitant i un document identificatiu de la persona autoritzada).

L'afiliació s'ha de fer presencialment, però les dades es poden variar a través del portal Web sempre que sol·liciteu la clau d'accés (núm. d'identificació personal).

Important: Si la persona no s'havia afiliat amb anterioritat a la CASS es recomana presentar, també, la sol·licitud de targeta sanitària.

Descarregar Formulari