Tràmits als Comuns
Afliliar, variar les dades i donar d'alta a una persona que realitza una activitat per compte propi

Les persones que realitzen una activitat per compte propi que inicien la seva activitat i no es troben ja afiliades estan obligades a sol·licitar la seva afiliació.

Termini per sol·licitar l’afiliació

S’ha d’efectuar dins dels 3 primers dies a comptar des de l’inici de l’activitat per part de la persona que realitza una activitat per compte propi.

Número de la seguretat social

La CASS assigna un número de la seguretat social a cada persona afiliada per a la seva identificació en les seves relacions amb la seguretat social com afiliada i en alta en qualsevol dels règims del sistema de seguretat social.

Termini per sol·licitar la variació de dades d’afiliació

6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

On heu de presentar la sol·licitud

Heu de presentar la sol·licitud al Comú. La sol·licitud s'enviarà a la CASS que procedirà a afiliar, donar d'alta o a variar les dades de la persona que realitza una activitat per compte propi.

Podeu autoritzar una persona a tramitar la sol·licitud (en aquest cas, cal una autorització, una fotocòpia del passaport o document d’identitat de la persona sol·licitant i un document identificatiu de la persona autoritzada).

L'afiliació s'ha de fer presencialment, però les dades es poden variar a través del portal Web sempre que sol·liciteu la clau d'accés (núm. d'identificació personal).

Important: Si la persona no s'havia afiliat amb anterioritat a la CASS es recomana presentar, també, la sol·licitud de targeta sanitària.

Descarregar Formulari