Tràmits als Comuns
Donar d'alta o de baixa, variar dades de persones assegurades directes

Obligació de donar-se d'alta

L’alta en algun dels règims de la seguretat social és obligatòria per a les persones assalariades o assimilades i per a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

  • Quan una persona assalariada presta serveis per a diverses empreses, cadascuna d’elles està obligada a donar-la d’alta, així com a comunicar la baixa i les diferents variacions de dades.
  • Quan una persona és assalariada i, a més, realitza una activitat per compte propi, a part de les obligacions de l’empresa o empreses en què presta serveis, està obligada a donar-se d’alta, baixa i variar les dades com a persona re realitza una activitat per compte propi.
  • Quan una persona realitza més d’una activitat per compte propi nomes ha de donar-se d’alta per una de les activitats. Aquestes obligacions s’han de mantenir mentre se segueixi realitzant, almenys, una activitat per compte propi.

Altes, baixes i variació de dades de persones assegurades directes

On heu de presentar la sol·licitud

Heu de presentar la sol·licitud al Comú. La sol·licitud s'enviarà a la CASS que procedirà a donar d'alta, baixa o variar les dades de la persona assegurada directa.

Podeu autoritzar una persona a tramitar la sol·licitud (en aquest cas, cal una autorització, una fotocòpia del passaport o document d’identitat de la persona sol·licitant i un document identificatiu de la persona autoritzada). 

Les altes o baixes i les variacions de dades es poden fer a través del portal Web sempre que sol·liciteu el certificat digital.

Quina és la resolució

El Comú lliurarà el resguard d'alta / baixa / variació de dades a l'empresa o al treballador per compte propi.

Descarregar Formulari