Tràmits als Comuns
Inscriure una empresa

Empresa

És tota entitat, administració pública, comunitat de béns o persona, física o jurídica, legalment autoritzada a exercir una activitat al Principat, amb ànim de lucre o sense, que percep el resultat del treball dels seus empleats, i els dirigeix i remunera.

Inscripció d’empreses

Les empreses, com a requisit previ a l’inici de les seves activitats, han de sol·licitar a la CASS la seva inscripció en el sistema de la seguretat social.

Variació de dades d'inscripció

La comunicació de variacions de les dades d’inscripció s’efectua dins del termini de 6 dies naturals, comptats a partir de la data en què es produeixin i és obligatòria per a les empreses.

Baixa

Les empreses han de comunicar l’extinció o cessament temporal o definitiu de l’activitat a la CASS en el termini de 6 dies naturals següents a l’extinció o cessament.

Incompliment de l'obligació d'inscripció

Quan la CASS té coneixement de l’incompliment de les obligacions d’inscripció, procedeix d’ofici a realitzar les actuacions corresponents a la inscripció de l’empresa.

Conservació de dades

Les empreses estan obligades a conservar, per un període mínim de 5 anys, els documents justificatius de la inscripció de l’empresa, així com els documents d’afiliació, comunicació d’alta i baixa i comunicacions de variació de dades.

On heu de presentar la sol·licitud

Heu de presentar la sol·licitud al Comú. La sol·licitud s'enviarà a la CASS que procedirà a inscriure, donar de baixa o variar les dades de l'empresa.

Podeu autoritzar una persona a tramitar la sol·licitud (en aquest cas, cal una autorització, una fotocòpia del passaport o document d’identitat de la persona sol·licitant i un document identificatiu de la persona autoritzada). 

Descarregar Formularis