Formularis per temes

La CASS – Tràmits generals

CASS - 0001 - Sol·licitud de targeta sanitària (més info)

CASS - 0007 - Autorització per sol·licitar documents per compte d'altres (més info)

CASS - 0039 - Sol·licitud de registre per accedir als serveis del portal de la CASS (més info)

CASS - 0112 - Consentiment exprés per a càrrec en compte i compensació de saldos deutors i creditors de prestacions de reemborsament i per a la transmissió de dades personals (més info)

CASS - 0006 - Sol·licitud d'un certificat (més info)

CASS - 0038 - Sol·licitud de documents duplicats (més info)

CASS - 0034a - Sol·licitud genèrica (Persona física) (més info)

CASS - 0034b - Sol·licitud genèrica (Persona jurídica) (més info)

CASS - 0077 - Al·legacions (més info)

CASS - 0108 - Suggeriments i/o queixes (més info)

CASS - 0037a - Recurs administratiu (Persona física) (més info)

CASS - 0037b - Recurs administratiu (Persona jurídica) (més info)

CASS - 0023 - Recurs administratiu. Recàrrecs (més info)

CASS - 0101 - Autorització / Revocació de transmissió del full de cotització mensual al Comú

CASS - 0122 - Autorització per fer tràmits al portal web de la CASS (Persones jurídiques: gestories,...)

CASS - 0126 - Autorització per fer tràmits al portal web de la CASS (Patró domèstic amb 1 o 2 persones assalariades)

CASS - 0123 - Revocació de l'autorització per fer tràmits al portal web de la CASS

CASS - 0131 - Autorització de transmissió electrònica de les comunicacions de la seguretat social

CASS - 0132 - Revocació de l'autorització de transmissió electrònica de les comunicacions de la seguretat social

CASS - 0094 - Sol·licitud d'ajornament per al pagament de deutes

CASS - 0140 Declaració jurada 

1. per la sol.licitud de reembossament fins al 100% 
2  per la sol.licitud de complement no contributiu de les pensions de viduïtat vitalícies
3. per la sol.licitud de complement no contributiu de les pensions de jubilació (pensió reconeguda amb article 203 Llei 17/2008)
 

Mediador

CASS - 0144 - Sol·licitud per a la intervenció del mediador de la CASS

Empreses

CASS - 0053 - Sol·licitud d'alta, baixa o variació de dades de persones assegurades directes (més info)

CASS - 0054 -Sol·licitud d'afiliació, variació de dades i primera alta a la seguretat social d'una persona assalariada o assimilada i d'una persona pensionada (més info)

CASS - 0079 - Sol·licitud d'inscripció d'empreses (més info)

CASS - 0080 - Sol·licitud d'inscripció d'un titular de la llar familiar (serveis domèstics) (més info)

CASS - 0099 - Certificat d'empresa (més info)

CASS - 0139 - Declaració jurada per a persones inscrites al Registre de Professions Titulades (que no consten d'alta en el registre d'obligats tributaris)

CASS - 0150 - Avís de missió a l'estranger/Avis de Mission à l'Étranger (Desplaçament inferior a 3 mesos)

Cotitzacions

CASS - 0031 Full de declaració de cotitzacions i retencions IRPF/IRNR (Aquest full , serveix únicament per  complementar imports no declarats en el full mensual tramitat, és obligatori presentar-se a la CASS (Àrea de Control Administratiu) per a la seva verificació i aprovació)

CASS - 0087 - Sol·licitud d'una persona assalariada (assegurada directa) per complementar el salari (més info)

CASS - 0032 - Butlletí de salari i llibre de treball en hores (més info)

Persona que realitza una activitat per compte propi

CASS - 0055 - Sol·licitud d'afiliació, variació de dades i alta a la seguretat social d'una persona treballadora per compte propi (més info)        

CASS - 0115 - Declaració jurada per a persones inscrites al Registre de Professionals Liberals (més info)

CASS - 0090 - Declaració d'activitat de la persona que realitza una activitat per compte propi (més info)

CASS - 0111 - Sol·licitud per reduir la cotització a les persones que realitzen una activitat per compte propi (més info)

CASS - 0114 - Compte de pèrdues i guanys simplificat (més info)

CASS - 0119 - Declaració jurada de l'administrador de societats amb càrrec gratuït i persona assegurada directa en el règim general (més info)

Prestacions

CASS - 0086a - Sol·licitud de reembossament del 90% (actes ambulatoris) i del 100% (actes hospitalaris) de les tarifes de responsabilitat. Per patologia (més info)

CASS - 0051 - Informe mèdic per a la sol·licitud a la CASS de les prestacions de reembossament per a la cobertura 90% (actes ambulatoris) i 100% (actes hospitalaris) i per al reembossament de tractaments i/o medicaments especialment costosos (més info)      

CASS - 0086b - Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat (més info)         

CASS - 0086c - Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat. Recursos econòmics insuficients (més info)   

CASS - 0076a - Declaració personal d'ingressos (més info)

CASS - 0078 - Sol·licitud de capital per defunció (més info)

CASS - 0103 - Informe mèdic complementari detallat (prolongació de prestacions d'incapacitat temporal) (més info)          

CASS - 0107 - Sol·licitud per al reemborsament de tractaments i/o medicaments especialment costosos al 100% (més info)

CASS - 0116 - Sol·licitud del reemborsament del 100% de les tarifes de responsabilitat d'equips d'infusió subcutània contínua d'insulina (més info)  

CASS - 0120 - Sol·licitud del reemborsament del 100% de les tarifes de responsabilitat de la monitorització contínua de la glucèmia (més info)      

CASS - 0089 - Declaració jurada dels béns dels menors d'edat que formen part del nucli familiar (més info)

Règims especials

CASS - 0091 - Sol·licitud d'una persona assalariada (assegurada indirecta) que cobra una retribució inferior al salari mínim (més info)

CASS - 0109 - Sol·licitud d'afiliació per a estudiants entre 25 i 30 anys (més info)         

CASS - 0110 - Sol·licitud d'afiliació per a persones registrades al Servei d'Ocupació que no reben la prestació econòmica per desocupació involuntària (més info)   

CASS - 0128 - Sol·licitud d'afiliació voluntària, variació de dades, alta i baixa a la seguretat social per a la branca general i a la branca jubilació (més info)

CASS - 0135 - Sol·licitud d'afiliació, alta i baixa en el règim de les persones assegurades voluntàries a la branca general

Volants i desplaçaments

CASS - 0008 - Sol·licitud d'un volant de desplaçament (més info)          

CASS - 0009 - Sol·licitud de volant per a un desplaçament de treball a l'estranger (més info)

CASS - 0041 - Sol·licitud de desplaçament fora d'Andorra per motius mèdics (més info)        

CASS - 0118 - Sol·licitud de volant mèdic per a l'estranger (més info)

CASS - 0141 - Sol.licitud per desplaçar-se fora d'Andorra o per absentar-se del domicili durant una baixa mèdica

Prestadors

CASS - 0043 - Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa d'un prestador (més info)              

CASS - 0072 - Relació de factures. Règim de tercer pagador (més info)

Accidents i malalties

CASS - 0018 - Declaració d'accident laboral (més info)       

CASS - 0085 - Declaració de malaltia professional (més info)   

CASS - 0033 - Comunicat d'accident de circulació o lesions corporals (més info)

CASS - 0149 - Comunicat d'accident d'esquí

Maternitat i paternitat

CASS - 0019 - Declaració de maternitat (més info)        

CASS - 0049 - Notificació del període de descans per paternitat (més info)            

CASS - 0050 - Sol·licitud empresarial sobre la situació de risc durant l'embaràs (més info)

CASS - 0136 - Sol.licitud de prestació econòmica per maternitat de la seguretat social

Pensions i jubilació

CASS - 0081 - Sol·licitud de prestació de jubilació (més info)    

CASS - 0092 - Sol·licitud i/o revisió d'una de prestació d'invalidesa (més info)         

CASS - 0071 - Declaració d'activitat de la persona assalariada (més info)

CASS - 0090 -  Declaració d'activitat de la persona que realitza una activitat per compte propi (més info)

CASS - 0017 - Autorització per a la modificació de dades de pensionistes (més info)        

CASS - 0093 -  Sol·licitud d'un pensió d'orfenesa (més info)                 

CASS - 0093bis - Sol·licitud d'una pensió d'orfenesa (orfes entre 18 i 25 anys) (més info)   

CASS - 0095 - Declaració jurada per a persones discapacitades entre 18 i 25 anys (pensió d'orfenesa) (més info)             

CASS - 0113 - Declaració jurada per a fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet (pensió d'orfenesa) (més info)   

CASS - 0026 - Sol·licitud d'una pensió de viduïtat (més info)            

CASS - 0074 - Sol·licitud de renovació del complement no contributiu a la pensió de jubilació i sol·licitud del complement no contributiu de pensió vitalícia de viduïtat

CASS - 0082 - Declaració d'activitat a l'estranger (més info)

CASS - 0028 - Fe de vida (més info)            

CASS - 0083 - Sol·licitud d'assistència sanitària per a pensionistes de la llei andorrana (més info)

CASS - 0105 - Sol·licitud d'element professional (més info)              

CASS - 0076a - Declaració personal d'ingressos (més info)

CASS - 0129 - Sol·licitud del complement no contributiu de la pensió d'invalidesa derivada de malaltia comuna o d'accident no laboral          

CASS - 0130 - Sol·licitud de reconeixement d'una pensió de viduïtat vitalícia                 

CASS - 0133 - Sol·licitud de reconeixement de prestacions de seguretat social (Disposició transitòria primera de la Llei 18/2014)            

CASS - 0137 - Declaració jurada complement no contributiu de la pensió d'invalidesa derivada de malaltia comuna o d'accident no laboral

Persones assegurades indirectes

CASS - 0052 - Sol·licitud de persona assegurada indirecta (més info)

CASS - 0052 DJ - Acceptació de les condicions de cobertura de les persones assegurades indirectes a càrrec d'una persona assegurada (L'han de presentar els fills dels pares separats)

Assegurances privades

CASS - 0002 - Autorització de transmissió de dades personals a les companyies asseguradores (més info)

CASS - 0003 - Revocació de l'autorització de transmissió de dades personals a les companyies asseguradores (més info)

CASS - 0005 - Autorització de transmissió de dades personals sobre salari a les companyies asseguradores (més info)

CASS - 0046 - Revocació de l'autorització de transmissió de dades personals sobre salari a les companyies asseguradores (més info)

Imprimir