Formularis per temes

La CASS – Tràmits generals

CASS - 0001 - Sol·licitud de targeta sanitària (més info)

CASS - 0007 - Autorització per sol·licitar documents per compte d'altres (més info)

CASS - 0039 - Sol·licitud de registre per accedir als serveis del portal de la CASS (més info)

CASS - 0112 - Consentiment exprés per a càrrec en compte i compensació de saldos deutors i creditors de prestacions de reemborsament i per a la transmissió de dades personals (més info)

CASS - 0006 - Sol·licitud d'un certificat (més info)

CASS - 0038 - Sol·licitud de documents duplicats (més info)

CASS - 0034a - Sol·licitud genèrica (Persona física) (més info)

CASS - 0034b - Sol·licitud genèrica (Persona jurídica) (més info)

CASS - 0077 - Al·legacions (més info)

CASS - 0108 - Suggeriments i/o queixes (més info)

CASS - 0037a - Recurs administratiu (Persona física) (més info)

CASS - 0037b - Recurs administratiu (Persona jurídica) (més info)

CASS - 0023 - Recurs administratiu. Recàrrecs (més info)

CASS - 0101 - Autorització / Revocació de transmissió del full de cotització mensual al Comú

CASS - 0122 - Autorització per fer tràmits al portal web de la CASS (Persones jurídiques: gestories,...)

CASS - 0126 - Autorització per fer tràmits al portal web de la CASS (Patró domèstic amb 1 o 2 persones assalariades)

CASS - 0123 - Revocació de l'autorització per fer tràmits al portal web de la CASS

CASS - 0131 - Autorització de transmissió electrònica de les comunicacions de la seguretat social

CASS - 0132 - Revocació de l'autorització de transmissió electrònica de les comunicacions de la seguretat social

CASS - 0094 - Sol·licitud d'ajornament per al pagament de deutes

Empreses

CASS - 0053 - Sol·licitud d'alta, baixa o variació de dades de persones assegurades directes (més info)

CASS - 0054 -Sol·licitud d'afiliació, variació de dades i primera alta a la seguretat social d'una persona assalariada o assimilada (més info)

CASS - 0079 - Sol·licitud d'inscripció d'empreses (més info)

CASS - 0080 - Sol·licitud d'inscripció d'un titular de la llar familiar (serveis domèstics) (més info)

CASS - 0099 - Certificat d'empresa (més info)

Cotitzacions

CASS - 0031 Full de declaració de cotitzacions i retencions IRPF/IRNR (Aquest full , serveix únicament per  complementar imports no declarats en el full mensual tramitat, és obligatori presentar-se a la CASS (Àrea de Control Administratiu) per a la seva verificació i aprovació)

CASS - 0087 - Sol·licitud d'una persona assalariada (assegurada directa) per complementar el salari (més info)

CASS - 0032 - Butlletí de salari i llibre de treball en hores (més info)

Persona que realitza una activitat per compte propi

CASS - 0055 - Sol·licitud d'afiliació, variació de dades i alta a la seguretat social d'una persona treballadora per compte propi (més info)        

CASS - 0115 - Declaració jurada per a persones inscrites al Registre de Professionals Liberals (més info)

CASS - 0090 - Declaració d'activitat de la persona que realitza una activitat per compte propi (més info)

CASS - 0111 - Sol·licitud per reduir la cotització a les persones que realitzen una activitat per compte propi (més info)

CASS - 0114 - Compte de pèrdues i guanys simplificat (més info)

CASS - 0119 - Declaració jurada de l'administrador de societats amb càrrec gratuït i persona assegurada directa en el règim general (més info)

Prestacions

CASS - 0086a - Sol·licitud de reembossament del 90% (actes ambulatoris) i del 100% (actes hospitalaris) de les tarifes de responsabilitat. Per patologia (més info)

CASS - 0051 - Informe mèdic per a la sol·licitud a la CASS de les prestacions de reembossament per a la cobertura 90% (actes ambulatoris) i 100% (actes hospitalaris) i per al reembossament de tractaments i/o medicaments especialment costosos (més info)      

CASS - 0086b - Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat (més info)         

CASS - 0086c - Sol·licitud de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat. Recursos econòmics insuficients (més info)   

CASS - 0076a - Declaració personal d'ingressos (més info)

CASS - 0078 - Sol·licitud de capital per defunció (més info)

CASS - 0103 - Informe mèdic complementari detallat (prolongació de prestacions d'incapacitat temporal) (més info)          

CASS - 0107 - Sol·licitud per al reemborsament de tractaments i/o medicaments especialment costosos al 100% (més info)

CASS - 0116 - Sol·licitud del reemborsament del 100% de les tarifes de responsabilitat d'equips d'infusió subcutània contínua d'insulina (més info)  

CASS - 0120 - Sol·licitud del reemborsament del 100% de les tarifes de responsabilitat de la monitorització contínua de la glucèmia (més info)      

CASS - 0089 - Declaració jurada dels béns dels menors d'edat que formen part del nucli familiar (més info)

Règims especials

CASS - 0091 - Sol·licitud d'una persona assalariada (assegurada indirecta) que cobra una retribució inferior al salari mínim (més info)

CASS - 0109 - Sol·licitud d'afiliació per a estudiants entre 25 i 30 anys (més info)         

CASS - 0110 - Sol·licitud d'afiliació per a persones registrades al Servei d'Ocupació que no reben la prestació econòmica per desocupació involuntària (més info)   

CASS - 0128 - Sol·licitud d'afiliació voluntària, variació de dades, alta i baixa a la seguretat social per a la branca general i a la branca jubilació (més info)

CASS - 0135 - Sol·licitud d'afiliació, alta i baixa en el règim de les persones assegurades voluntàries a la branca general

Volants i desplaçaments

CASS - 0008 - Sol·licitud d'un volant de desplaçament (més info)          

CASS - 0009 - Sol·licitud de volant per a un desplaçament de treball a l'estranger (més info)

CASS - 0041 - Sol·licitud de desplaçament fora d'Andorra per motius mèdics (més info)        

CASS - 0117 - Sol·licitud per absentar-se d'Andorra durant la baixa mèdica (més info)  

CASS - 0118 - Sol·licitud de volant mèdic per a l'estranger (més info)

Prestadors

CASS - 0043 - Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa d'un prestador (més info)              

CASS - 0072 - Relació de factures. Règim de tercer pagador (més info)

Accidents i malalties

CASS - 0018 - Declaració d'accident laboral (més info)       

CASS - 0085 - Declaració de malaltia professional (més info)   

CASS - 0033 - Comunicat d'accident de circulació o lesions corporals (més info)

Maternitat i paternitat

CASS - 0019 - Declaració de maternitat (més info)        

CASS - 0049 - Notificació del període de descans per paternitat (més info)            

CASS - 0050 - Sol·licitud empresarial sobre la situació de risc durant l'embaràs (més info)

CASS - 0136 - Sol.licitud de prestació econòmica per maternitat de la seguretat social

Pensions i jubilació

CASS - 0081 - Sol·licitud de prestació de jubilació (més info)    

CASS - 0092 - Sol·licitud i/o revisió d'una de prestació d'invalidesa (més info)         

CASS - 0071 - Declaració d'activitat de la persona assalariada (més info)

CASS - 0090 -  Declaració d'activitat de la persona que realitza una activitat per compte propi (més info)

CASS - 0017 - Autorització per a la modificació de dades de pensionistes (més info)        

CASS - 0093 -  Sol·licitud d'un pensió d'orfenesa (més info)                 

CASS - 0093bis - Sol·licitud d'una pensió d'orfenesa (orfes entre 18 i 25 anys) (més info)   

CASS - 0095 - Declaració jurada per a persones discapacitades entre 18 i 25 anys (pensió d'orfenesa) (més info)             

CASS - 0113 - Declaració jurada per a fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet (pensió d'orfenesa) (més info)   

CASS - 0026 - Sol·licitud d'una pensió de viduïtat (més info)            

CASS - 0073 - Sol·licitud de complement no contributiu a la pensió vitalícia de viduïtat (més info)  

CASS - 0082 - Declaració d'activitat a l'estranger (més info)

CASS - 0028 - Fe de vida (més info)            

CASS - 0083 - Sol·licitud d'assistència sanitària per a pensionistes de la llei andorrana (més info)

CASS - 0105 - Sol·licitud d'element professional (més info)              

CASS - 0076a - Declaració personal d'ingressos (més info)

CASS - 0129 - Sol·licitud del complement no contributiu de la pensió d'invalidesa            

CASS - 0130 - Sol·licitud de reconeixement d'una pensió de viduïtat vitalícia                 

CASS - 0133 - Sol·licitud de reconeixement de prestacions de seguretat social (Disposició transitòria primera de la Llei 18/2014)            

CASS - 0134 - Sol·licitud de revisió de les prestacions de la seguretat social (Disposició transitòria primera de la Llei 18/2014 - Termini d'un any des de l'1/03/2015)

CASS - 0137 - Declaració jurada complement no contributiu de la pensió d'invalidesa

Persones assegurades indirectes

CASS - 0052 - Sol·licitud de persona assegurada indirecta (més info)

Assegurances privades

CASS - 0002 - Autorització de transmissió de dades personals a les companyies asseguradores (més info)

CASS - 0003 - Revocació de l'autorització de transmissió de dades personals a les companyies asseguradores (més info)

CASS - 0005 - Autorització de transmissió de dades personals sobre salari a les companyies asseguradores (més info)

CASS - 0046 - Revocació de l'autorització de transmissió de dades personals sobre salari a les companyies asseguradores (més info)

Imprimir